Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovsjubileet 2014: Konstitusjoner belyst filosofisk og historisk med fokus på politiske og juridiske forhold.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Tema for konferansen er konstitusjoner belyst historisk og filosofisk med fokus på politiske og juridiske forhold. Vi vil ha spesielt fokus på forholdet mellom den norske og den amerikanske forfatningen, og legger opp til sterk deltakelse fra USA. Dette s kyldes dels at ideen til konferansen har sammenheng et initiativ fra det amerikanske Bicentennial Fund, men også at den amerikanske forfatningen var blant de viktigste inspirasjonskilder til den norske. Det kan nevnes at foruten å være det landet utenfor USA som har den eldste, aktive grunnlov, har man i Norge (til forskjell fra andre europeiske land) praktisert prøvingsrett siden 1800-tallet. Konferanse er i tillegg tenkt som en markering av adressen ført i pennen av Carl V. Falsen under Christian Frede riks opphold i Trondheim 5.-9. februar 1814. Adressen var et krav om et konstitusjonelt styresett for Norge, og hadde solid støtte hos embetsmenn og ledende byborgere. Adressen ble aldri overlevert prinsen, men han ble likevel gjort kjent med dens innhold , som han reagerte negativt på i og med at han på dette tidspunktet fremdeles ønsket å videreføre eneveldet. På Notabelmøtet holdt kort tid etter at Christian Fredrik kom tilbake til Eidsvoll, fikk imidlertid kravet om en norsk konstitusjon gjennomslag, o g veien til Riksforsamlingen var dermed ryddet. Hvor stor vekt Trondheimsadressen bør tillegges i det store 1814-bildet er det delte meninger om, men at den hadde betydning synes å være den rådende oppfatning. Adressen til Christian Frederik viser uansett at det var bred støtte i byen for en konstitusjonell styreform på et tidspunkt da prinsen fortsatt sto på arverettslinjen. Vi mener derfor at adressen fra februar 1814 bør markeres i jubileumsåret 2014, og at den danner en naturlig ramme for en konferans e om forfatningsteori og -historie i Trondheim samme år.

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Funding Sources