Back to search

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Vestfold fase 3 samhandlingsprosjekt

Alternative title: VRI Vestfold phase 3

Awarded: NOK 4.9 mill.

-

VRI skal i fase 3 gi bedriftene og andre aktører innenfor innsatsområdene effektiv tilgang til FoU-miljøer, FoU-prosjekter og FoU-resultater. Ved utgangen av fase 3 skal VRI som arbeidsmåte videreføres innen regional forskning og innovasjon i Vestfold. VR I har tidligere gitt gode resultater med hensyn til å fremme forskningsbasert innovasjon i næringslivet i Vestfold. Innsatsområdet Vannrenseteknologi er løftet inn i Arena-programmet, og innsatsområdet mikroteknologi/elektronikk videreføres innenfor ramm en av NCE MNT. I VRI fase 3 forutsettes det å støtte disse innsatsområdene fra fase 1 og 2 med noen utvalgte virkemidler. I fase 3 støttes innsatsområdene: A Maritim, olje og gass, B Film. A viderefører med sterkere fokus på det maritime innsatsområdet «Engeneering Coast» fra forrige fase. Innsatsområde B Film er nytt. Alle områdene er godt forankret i regionale planer for FoU og utvikling av næringslivet. Søknaden fremmes fra partnerskapet Verdiskaping Vestfold hvor næringslivet, statlige og kommunale myndigheter sammen med Høgskolen i Vestfold tar ansvar for å gjennomføre VRI-programmet i fase 3 slik dette er utformet i søknaden. Kompetansemegling vil være et gjennomgående virkemiddel, men det søkes også om støtte til virkemidler som læringsareaner, mobilitet og forprosjekter. Det legges vekt på å oppnå kjønnsbalanse i alle deler av prosjektet. VRI Vestfold skal ha en særlig rolle i mobilisering til forskning med finansiering fra regionens forskningsfond, men også med finansering fra andre kilder, inklusive EU-midler. VRI Vestfold vil arrangere en årlig konferanse om det regionale innovasjonsarbeidet. Konferansen skal formidle erfaringer og resultater fra eget og andre regioners samhandlings- og forskningsprosjekt. En gang i året vil VRI rapporter e til partnerskapet VSV, fylkeskommunens regionalavdeling og til fylkesutvalget. Det søkes VSV om midler til C Grønn forskning - landbruk. Dette viderefører med nye grep innsatsområdet Mat.

Funding scheme:

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16