Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikle mer presise metoder og effektive modeller for å sette sammen optimale porteføljer av verdipapirer

Alternative title: Develop better and more robust methods to build optimal investment portfolios.

Awarded: NOK 6.1 mill.

A huge academic literature shows that most active managers underperform the market after adjusting for costs and risk. Research has also documented the existence of systematic risk premia - socalled factors - that over time has outperformed the market. The challenge, however, is the lack of practical investment tools to capture such factors without resorting to unrealistic assumptions. This is an important problem that Fronteer Solutions seeks to solve in cooperation with DNB, Norwegian Computing Center (NR) and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Fronteer's business idea is to develop and provide investment management solutions that can help savers and investors to improve their risk-adjusted return. Our solution is based on Modern Portfolio Theory (MPT). Even though MPT is the most broadly accepted way to build and manage a diversified investment portfolio, traditional applications of MPT suffer from a number of limitations a nd restrictive assumptions. The goal of this R&D project is overcome these limitations by developing better and more efficient methods for building diversified investment portfolios that are aligned with individual goals, risk profiles and market views. The most important R&D challenges relate to: i) developing better and more robust methods to forecast risk and return; ii) developing efficient optimization algorithms to solve complex mathematical problems with a reasonable response time; iii) identifyi ng alternative methods and conditions for optimal portfolio construction.

En omfattende forskningslitteratur viser at de fleste private investorer oppnår vesentlig lavere avkastning enn markedet. Dårlig avkastning skyldes i hovedsak at investorene har svært konsentrere porteføljer og at de gjør en dårlig jobb når det kommer til å vurdere ulike typer risiko. Samtidig er det godt kjent innen akademia og blant profesjonelle aktører i finansbransjen at det finnes metoder som kan forbedre investorers risikojusterte avkastning. Utfordringen er at det ikke finnes praktisk anvendbare v erktøy for å benytte slike metoder. Dette representerer et viktig problem som Fronteer Solutions ønsker å løse i samarbeid med DNB, Norsk Regnesentral og NTNU. Den overordnede idéen for verdiskapning er å utvikle og tilgjengeliggjøre praktisk anvendbare investeringsløsninger som kan hjelpe sparere og investorer til å oppnå et bedre forhold mellom avkastning og risiko enn tilfellet er i dag. Metodisk bygger vår løsning på moderne porteføljeteori (MPT). Selv om MPT i dag er det mest utbredte og anerkjente rammeverket for å bygge diversifiserte porteføljer av verdipapirer er det en rekke svakheter ved tradisjonelle anvendelser av MPT. For å utbedre slike svakheter er hovedmålet med FoU-prosjektet å utvikle mer presise metoder og effektive modeller for å s ette sammen optimale porteføljer av verdipapirer. De sentrale FoU-utfordringene er knyttet til i) bedre metoder for å estimere forventet avkastning og risiko, ii) mer effektive optimeringsmodeller som kan løse svært komplekse matematiske problemer med en hensiktsmessig kjøretid og iii) identifisering av metoder og betingelser for porteføljesammensetning. Vår løsning åpner for en rekke kommersielle anvendelser. Vi har valgt en fleksibel og skalerbar forretningsmodell som gjør at vi kan realisere innovasj onen via to ulike inntektsmodeller og strategier: i) abonnementsbaserte tjenester innen portefølje- og risikostyring og ii) utvikling og salg av finansielle tjenester og produkter.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena