Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OSCAR -Verdi for eier og bruker

Alternative title: OSCAR -Value for owner and user

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

235294

Project Period:

2014 - 2018

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

The purpose of OSCAR is to develop knowledge, methods and analysis tools that enable the optimization of the design of the building so that the building can create value for owners and users through its lifetime. The project is initiated based on a recog nition that there is a clear connection between how we design and operate our industrial and commercial buildings - and which values the company that owns and uses the building produce. Achievment of good, adaptable and usable buildings requires competent project participants with proper tools for decision making and skills to communicate. OSCAR started up in 2014 with a number of partners who represent a wide range of actors from the building industry. We have at all times a number of bachelor and master students associated with OSCAR, plus cooperation with PhD candidates, which gives us an important contribution to knowledge development in the project. So far about 14 man-years from students are invested in OSCAR. OSCAR in 123: 1 - VALUE PROFILE for the prosject i established by the owner according to the owners strategies and the project goals. 2 - VALUE GUARDING role is part of the prosject management from start up till building in use 3 - VALUE CULTURE is developed in the prosject using several activities and tools. See www.verdihjulet.no to find out HOW you can do it in your project.

«OSCAR- Verdi for eier og bruker» har som mål å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimal utforming av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom dets levetid. Det er en erkjennelse om en klar s ammenheng mellom utforming og drift av våre nærings- og yrkesbygninger og hvilke verdier dette skaper for de som eier og bruker arealene i bygningene. Verdiskaping over tid krever at bygningene kan tilpasse seg endrede behov for den virksomhet som til enh ver tid bruker arealene. For å oppnå gode, tilpasningsdyktige og brukbare bygg, trengs det kompetente aktører, både hos brukere, eiere, arkitekter, rådgivere og entreprenører. Aktørene må ha gode verktøy for beslutningstøtte og kommunikasjon i prosjektet og prosessene tilknyttet prosjektet. De viktigste føringene for utforming av bygget og dets fremtidige tilpasningsdyktighet legges i tidlig fase av planleggingen, og kunnskapsbehovet i denne fasen vektlegges derfor spesielt i prosjektet. Intensjoner og am bisjoner fra denne fasen, som skal gi verdiskaping i bruksfasen, må ivaretas gjennom planlegging, prosjektering, bygging, idriftsettelse og drift ved utvikling av innholdet i gjennomføringsprosessene. Alle de involverte aktørene av et byggeprosjekt har si n egen verdikjede og verdiskaping og ta hensyn til. Det er derfor et mål for prosjekt OSCAR å finne frem til nye og/eller forbedrede gjennomføringsmodeller med insentivstrukturer som i størst mulig grad ivaretar aktørenes interesser og samtidig hindrer su boptimalisering i forhold til eiers og brukers langsiktige interesser. Slike modeller (LCM, Life Cycle Model) må ta utgangspunkt i byggets livsløp for å tydeliggjøre sammenhengen mellom investerings-, drifts- og virksomhetens kostnader. Bærer av informas jon fra den integrerte design (ID) skal være BIM.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena