Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SMARTprod: Industriell skipsproduksjon og multikulturelle arbeidskraftutfordringer

Alternative title: SMARTprod: Industrial Shipbuilding and Multi-cultural Work Force Challenges

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Number:

235535

Project Period:

2014 - 2016

The main idea of the SMARTprod Project is to implement new industrial solutions and methods at Ulstein Verft, to keep the Norwegian Shipbuilding industry competitive in a demanding international market for spesialized vessels. This work will also involve external Suppliers that in some cases counts for 70-80 % of total costs involved. R&M Ship Interior and WestCoat delivers ship interiors and painting work. They are typical representatives of Suppliers that cooperate very close with the shipyard. Another important part of this project is related to organisational and management issues when the work staff becomes more and more multi-cultural at all levels. How do we manage to keep up training, quality assurance, systematic innovation work in such circumsta nces? The project work is divided in three part Projects: - Industrial production and outfitting of ship modules - Collaboration and co-operation with strategic suppliers - Interaction within a multicultural work staff The last part of the project was dedicated to interviews with both own and external employees. The results are published in a report that is now accepted by the company. The report emphasize in the conclusion part that there is a need for more research about how to achieve competitive advantages by implementing procedures and rules that take into consideration the multicultural aspect of its workforce. There are a lot af interesting findings within the SMARTprod project and the project team would like to study and develop them further. The change over to building cruise ships deserves special attention when developing our findings further. We look forward to devlop the new research project SMARTprod2.

SMARTprod skal bidra til at norsk skipsindustri forblir verdensledende på å levere skip til krevende sikre maritime operasjoner (Tema 2 i programplanen for MAROFF). Prosjektet vil belyse følgende forskningsoppgaver: FO1: Arbeide systematisk med overgang fra håndverksmessig utrustning av kjøpte skrog til industriell, modulbasert skipsutrustning. Dette krever innovative samarbeidsmodeller med leverandører i felles verdiskapningsnettverk. FO2: Utvikle organisasjon og ledelsesprosedyrer slik at man kan ta va re på det potensialet en arbeidsstokk med multikulturell rekruttering gir. Dette forutsetter at man legger til rette for å utvikle samspillet på tvers av ulike kulturer på ulike nivåer i bedriften, slik at kulturelle og andre barrierer ikke reduserer bedr iftens evne til kompetanseutvikling og innovasjonsarbeid. R&M Ship Interior og West Coat er norske bedrifter som tilbyr tjenester innen innredning, installasjon og overflatebehandling til skipsindustrien. Opptil 80% av arbeidsstokken som jobber på Ulstein Verft er innleid via slike underleverandører. Dette byr på en rekke utfordringer rundt opplæring, oppfølging, kvalitetssikring, kompetanseutvikling, etc. Arbeidsstokken hos norske verft og underleverandører blir stadig mer flerkulturell som gir utfordrin ger i samspillet på og mellom ulike nivåer både når det gjelder språk og gjensidig kulturell forståelse. Ulstein Verft AS, West Coat AS og R&M Ship Interior AS ønsker med assistanse fra to forskningsmiljøer innenfor Møreforsking å føre utviklingsarbeide t i UVE videre i et innovasjonsprosjekt med følgende delprosjekt: - Industriell produksjon og utrustning av stormoduler til kundespesifikke skip (Engineer To Order) - Leverandørsamarbeid - verdikjedeintegrasjon - Multikulturelt samspill - Store deler av a rbeidsstokken består i dag av mannskap som er rekruttert fra andre land. dette stiller spesielle krav i forhold til opplæring og innovasjonsarbeidet.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2