Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Landbasert produksjon av stamlaks for årstidsuavhengig produksjon av patogenfri rogn

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

235776

Project Period:

2014 - 2016

Organisation:

In todays traditional production of 2-sea winter Atlantic salmon broodfish, spawning can be induced from the beginning of September until February the following year. Based on this production model, no delivery of eggs during late summer and early autumn is possible. Whole year egg delivery is important for todays Atlantic salmon industry where an increasing number of smolt producers is profiting from the use of recirculation aquaculture technology (RAS). The be able to use the maximum of their production capacity, on-growth companies depend on a widespread sea transfer of smolts throughout the year. Consequently, whole year egg delivery would be an important advantage for Norwegain egg producers, and the Norwegain salmon industry in total. The goal of this project has been to i) produce broodfish in a RAS facility with high biosecurity, and ii) induce spawning in june-august 2016 by light and temperature treatment. In spring 2014, smolts were transferred into a RAS facility for a two year on-growth phase under controlled light and temperature conditions. During on-growth, 6 % of the fish matured early and were removed. In spring 2016, the broodfish were moved to a broodfish facility for stripping. Stripping took place between midt June and midt July. Fertilization varied between 71 to 93 % between stripping days and fecundity between 12506 to 12620 eggs per female. During on-growth, fish were regularly screened for IPN, ILAV and PRV without any positive findings. At stripping broodfish were screened for IPN, ILAV, BKD, SAV, PRV og PMCV without any positive findings. Through land-based broodfish production, off-season egg production of high quality and high biosecurity was achived.

Ved tradisjonell produksjon av stamlaks med to vintre i sjø er det med tilpassede lys- og temperturregimer mulig å styre gytetidspunktet fra begynnelsen av september til februar. Med denne produksjonen er det ikke mulig å levere rogn tre mnd. omkring sens ommer og tidlig høst. Rognlevering hele året er viktig for laksenæringen. Smoltanlegg er i stadig større grad basert på resirkuleringsteknologi, og en maksimal utnyttelse av produksjonskapasiteten på matfiskanleggene er avhengig av god spredning på smoltu tsettene. Muligheten til å levere rogn hele året er derfor viktig for konkurranseevnen til norske rognprodusenter, og for oppdrettsnæringen forøvrig. I dette prosjektet vil en overføre smolt til et landbasert anlegg våren 2014, for videre påvekst og lyss tyring frem til mars 2016. Med kontrollert kjønnsmodning er fisken da klar til overføring til stamfiskstasjon, og en tar sikte på å stryke fisken i juli 2016.Med dette vil en oppnå en framskynding av gytetidspunktet på tre mnd. sammenlignet med gyting u nder naturgitte forhold. Forskningsdelen av prosjektet har tre hovedelementer: i) kjønnssortering av smolt på 100?200 g vha. av ultralyd slik at det blir en kjønnsfordeling på 70% hunn-/30% hannfisk. ii) designe et fotoperiode- og temperaturregime med ut gangspunkt i to årssykluser som gir en gyting i juli, samtidig som en har fokus på god fiskevelferd og sikrer optimal rognkvalitet iii) gjennomføring av screeningprogram for å undersøke om landbasert produksjon av stamlaks med inntak av desinfisert sjøva nn kan gi fisk som er fri for spesifikke patogene laksevirus. En viktig del av prosjektet er å optimalisere driftsbetingelsene i sjøfasen i et landbasert resirkulasjonsanlegg, med tanke på vannkvalitet. Et viktig element i verdiskapingspotensialet ved lan dbasert produksjon av stamfisk ligger i redusert risiko for eggassosiert smitte, noe som kan ha stor betydning for å kunne eksportere rogn til land som i dag ikke tillater rognimport av biosikkerhetsmessige årsaker.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning