Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovens miljøparagraf 110b (nå 112): Fra ord til handling?

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Number:

235938

Project Period:

2014 - 2015

Funding received from:

Location:

Grl. § 110b var en oppfølging av Brundtland-kommisjonens rapport «Vår felles framtid» (1987), som sterkt bidro til å endre vårt syn på forholdet mellom menneske og naturgrunnlag. Vårt seminar tar utgangspunkt i spørsmålet om bestemmelsene i paragrafen har vært for lite påaktet. Tredje ledd gir statens myndigheter hjemmel til å bestemme hvordan første ledd skal gjennomføres, men gir ikke staten rett til å velge om dette skal gjøres. Hva betyr det sett i lys av dagens klima- og naturmangfoldutfordringer? Hv ilke rettslige skritt kan følge dersom staten ikke oppfyller sitt ansvar i henhold til denne bestemmelsen? Et viktig spørsmål er hva slags natursyn som ligger til grunn for 110b, og rettighetstenkningens plass i denne sammenheng. Den norske bestemmelsen vil bli sett i lys av det arbeidet som pågår utenfor Norge for et sterkere rettsvern for klodens miljø og klima. Konferansen planlegges avholdt i mai 2014, i regi av Det juridiske fakultetets forskergruppe Selskaper, markeder, samfunn og miljø. Samarbe idspartnere er Concerned Scientists Norway, Besteforeldrenes klimaaksjon, Forfatternes klimaaksjon, Norsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway. Dette er organisasjoner som har forsøkt til å løfte fram Grl. § 110b i klimadebatten.

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014