Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hårfagre/ITS Arena - etablering av internasjonale konsortier som søker støtte i H2020 eller tilsvarende program

Awarded: NOK 99,999

Søknaden gjelder støtte til reiser og profilering for å etablere nødvendig konsortium for å kunne søke på prosjektmidler innenfor Horizon 2020 programmet. I Norge er det et initiativ for å etablere en samhandlingsplattform for transporttjenester. Dette a rbeidet er ledet av ITS Norge (Norsk Forening for Multimodale Intelligente Transport Systemer og Tjenester), men Statens Vegvesen, IBM og Triona er også sterkt involvert. Det er nå identifisert at tilsvarende initiativer også eksisterer i andre europeiske land. Det er derfor et ønske å løfte aktiviteten til et europeisk nivå. Dette vil muliggjøre en IKT-plattform med økt funksjonalitet og dermed økt verdiskapning. En samordning av transportinformasjon på europeisk nivå vil også gi betydelig større effekt iviseringsgevinster og resultere i sikrere og mer miljøvennlige transporter. For å lykkes med prosjektets målsetninger må det etableres et konsortium på europeisk nivå der både offentlige og private aktører deltar. Del-aktiviteter i denne prosessen vil v ære: * Reiser til "match-making/brokerage" arrangementer på europeisk nivå * Reiser for å kunne avholde en-til-en møter med aktuelle partnere * Reiser for å kunne delta i arrangementer innenfor eksisterende nettverk: Ertico, ITS Nationals, TN-ITS (Transpo rt Network ITS Spatial Data Deployment Platform), ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) * Reiser til møter med tentativt konsortium * Reiser til konferanser og andre åpne arenaer for å profilere prosjektidé, f.eks. TRA (Transport Resear ch Arena), ITS European Congress Aktivitetene skal bidra til å posisjonere ITS Norge og dets medlemmer inn mot relevante utlysninger i Horizon 2020. Foreløpig er følgende emner innenfor "Smart, green and integrated transport" identifisert som mest releva nt: * MG.7.1-2014. Connectivity and information sharing for intelligent mobility * MG.6.3-2015. Common communication and navigation platforms for pan- European logistics applikasjons

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon