Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Spring School in Behavioral Economics

Awarded: NOK 99,999

The Choice Lab ved Norges Handelshøyskole organiserer i midten av mars 2014 The Spring School in Behavioral Economics i samarbeid med Rady School of Management ved UC San Diego. Målet med arrangementet er å introdusere doktorgradsstudenter til et nytt og spennende forskningsfelt som gir viktige bidrag til forskningsprogrammet VAM. Vi har invitert mange av de fremste internasjonale forskerne innenfor dette forskningsfeltet til å gi innlegg om sin egen pågående forskning. Vi tror dette vil skape et unikt l æringsmiljø for de studentene som deltar. Det vil bli lagt stor vekt på faglig diskusjon og alle deltakere vil få mulighet til å presentere sitt arbeid i en postersesjon. The Spring School in Behavioral Economics er en oppfølger til et tilsvarende arrange ment i mars 2013. The Spring School vil bestå av 10 halve dager med forelesninger. Temaene inkluderer i. Sosiale preferanser (med fokus på betydningen av slike preferanser for oppslutningen om velferdsordninger og adferden i markeder) ii. Veldedighet og frivillig arbeid (med fokus på hvordan veldedighet og frivillige bidrag kan økes) iii. Incentiver (med fokus på samspillet mellom økonomiske incentiver og andre former for motivasjon) iv. Begrenset rasjonalitet og «nuding» (med fokus hvordan små policy i ntervensjoner kan endre adferd). Temaene er alle tett relatert til problemstillinger som står sentralt i forskningsprogrammet VAM. Spesielt er temaene sentrale for å forstå velferdssamfunnets økonomiske og sosiale bærekraft og for å forstå hvordan man sk al kunne håndtere økt grad av sosial heterogenitet. Målgruppen for The Spring School er doktorgradsstudenter innenfor økonomi og andre samfunnsfag. Det blir lagt stor vekt på å få med så mange norske studenter som mulig og vi har gjort et grundig arbeid med å annonsere arrangementet i alle relevante norske miljøer. På tross av plass begrensningen, 50 studenter, vil alle kvalifserte norske søkere få plass.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon