Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning PES2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Awarded: NOK 1.6 mill.

HiOA skal sende inn fem koordinerte søknader innenfor Societal Challenges i 2014 og en koordinert søknad til utlysningen Science with and for Society. Vi vil være partner i fire innenfor Societal Challenges. I tillegg planlegger vi å sende inn to søknader om individuelle stipender til Marie Sklodovska Curie actions. Vi har også planer om å sende enn en rekke søknader til frister i 2015. I tillegg kan vi regne med å få forespørsler om å delta som partner i flere søknader i H2020. Vi vil også sende en koord inert søknad til COST høsten 2014, ved NOVA.Vi vil delta i to JPI-søknader våren 2014 og vil løpende vurdere deltakelse i flere JPI, ERA-net og andre programmer innenfor rammen av PES2020. Instituttene AFI og NOVA er nylig innlemmet i HiOA. To av de seks koordinerte søsøknadene i 2014 kommer fra NOVA, en fra AFI. NOVA vil motta omtrent halvparten av PES-midlene for 2014. Fem av de koordinerte søknadene har frist i mars og juni 2014, en har frist i oktober 2014 og de to MSCA-søknadene har frist i septemb er. Alle søknadene der HiOA deltar som partner har frist i løpet av våren 2014. Den mest sentrale utfordingen for HiOA blir å følge opp prosjektsøknadene på en god måte, dette vil være spesielt krevende der HiOA har et koordinerende ansvar. Vi vil samarb eide tett med miljøer og relevante NCPer i Norges forskningsråd for å sikre at våre søknader er konkurranse.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020