Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 rammebevilgning Norut 2014

Awarded: NOK 0.80 mill.

Norut har gjennom årene hatt en god profilering mot EU?s rammeprogram, og tilliggende programmer. Dette vil Norut fortsatt prioritere. Norut har tradisjonelt hatt best suksess mot områdene ICT og SPACE og vil fortsatt ha et sterkt fokus mot disse innenfor «H2020 Industrial leadership». Imidlertid vil også de andre områdene under «H2020 Societal Challenges» som HEALTH, FOOD, TRANSPORT, ENERGY, SECURITY få større oppmerksomhet fra Norut framover. Vi vil også satse videre både innen AAL og mot de andre «rand »-programmene som mottar finansiering fra H2020. Norut konsernets ambisjoner er å delta i vell 10 søknader i 2014 rettet mot H2020, eller programmer som mottar finansiering fra H2020. Vi vil satse på å koordinere utviklingen av minst 4 av disse søknaden e, samt være sentrale partnere og arbeidspakkeledere i alle de resterende. I 2013 deltok Norut i 9 nye søknader til FP7, hvorav 2 av disse ble innvilget. Norut er koordinator for ett av disse nye prosjektene. Totalt deltar Norut, eller har deltatt, i 7 prosjekter finansiert av FP7 og 3 finansiert av AAL. Forskning og utviklingen av søknader skjer i forskningsavdelingene av forskerne selv og gjennom forskernes nasjonale og internasjonale nettverk. Strategiske beslutninger forankret på ledelsesnivå i N orut, men suksess i EUs forskningssystem skyldes i hovedsak dyktige forskere med godt faglig internasjonalt nettverk. Noen forskningsavdelinger har rundt 30 % av inntektene fra internasjonale kilder. Norut har tradisjonelt en stor del av våre inntekter fr a internasjonale prosjekter, noe som skyldes nettopp dyktige forskere med internasjonalt ry og gode nettverk. Prosjektinitiativer gjennomgår allikevel en intern vurdering med hensyn til relevans og strategisk betydbetydning for Norut, faglig kvalitet, ko nsortium, kostnader, samt sannsynlighet for å lykkes. Norut lar også søknader i størst mulig grad gjennomgås av kollegaer eksternt, for å sikre at kun de gode ideer tas videre og at søknader blir best mulig.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020