Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020: Rammebevilgning til NIVA for 2014

Awarded: NOK 0.90 mill.

NIVAs søknadsarbeid mot siste utlysning i EUs FP7 ga god uttelling med 7 nye prosjekter og en suksessrate på over 30%. NIVA vil viderutvikle rollen som attraktiv kompetansepartner i forskningsprogrammene under Horizon 2020 og søker herved om 1,35 mill k r i støtte til søknadsarbeid mot EUs programmer i 2014. Dette vil være mindre enn 50% av NIVAs samlede innsats i søknadsarbeiet mot de forskjellige programmene under EUs Horizon 2020. Vann er et prioritert tema ved årets utlysning og det er viktig for N IVA å posisjonere seg godt denne gangen. Det vises til vedlagte prosjektbeskrivelse for nærmere beskrivelse av planer, muligheter, initiativ og beregning av støtte. Beregningen baserer seg på 25 søknader, de fleste er kjente initiativ, noen er to trinns søknader og noen få vil trolig komme etterhvert. Vår ønskede rolle som arbeidspakkeleder avklart for noen av initiativene for andre er det fortsatt åpent. NIVA har mange nye medarbeidere som ønsker å posisjonere seg innen internasjonalt forskningssamarb eid og kobler aktivt seniorer og juniorer for å få dette til. Initiativ blir løpende vurdert internt og evaluere slik at vår kompetansevekst blir optimal. NIVA har utviklet et godt system for kvalitetssikring av søknader. Seniorer har ansvar for hvert s itt delområde og innen dette er oppgaven å påse at initiativene våre er i tråd med utlysningstekst og svarer på samfunnets behov. I tillegg kommer det vanlige kvalitetssiring av alle søknader som er tillagt linjeorganisasjonen. Regnskap og rapportering t il NFR vil vise hvordan støtten blir brukt.Vi vil gi en halvårs rapport som summerer leveranser, NIVAs roller i de ulike søknadene og oppdaterte planer for høstens søknadsrunder.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020