Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nye verktøy for gjennomgående dokumentasjon og læring i fag og yrkesopplæringen (VERDI)

Awarded: NOK 0.29 mill.

I norsk fag- og yrkesopplæring har det de siste årene vokst fram et stort antall opplæringskontorer som i økende grad har overtatt oppgaver vis a vis lærlinger som tidligere lå hos fylkeskommunen eller lærebedrift. De har fått et særlig ansvar for å følge opp lærlingene i forhold til læreplan og kompetansemål. I stor grad understøttes denne prosessen av digitale dokumentasjons- og opplæringssystemer. Ferske studier tyder på at man er i ferd med å etablere to parallelle læringsforløp der den ene er knyttet til opplæring i jobben og den andre til kvalitetssikring mot læreplan. Internasjonal forskning på digitale portefolier og tilhørende e-læringssystemer i arbeidslivet indikerer at slike verktøy under visse betingelser kan understøtte ykesdidaktiske kvalit eter som fremmer forståelse, samarbeidslæring og lære å lære. VERDI sikter mot et hovedprosjekt som skal utvikle denne typen dokumentasjons- og læringssystemer samt metoder som bidrar til en fruktbar integrasjon av læringsforløp og vurderingspraksiser. I utgangspunktet skal det begrenses til læretida i bedrift men vil kunne utvides til et gjennomgående system fra skoledelen til ansettelse etter fagbrev. Forskningsbehovet i forprosjektet omfatter gjennomgang av tidligere studier, fokusert innhenting av nye data (lærlingers bruk av opplæringssystemene), organisering av et utviklingsarbeid sammen med opplæringskontorer og eventuelt andre med basis i prinsipper for pedagogisk designforskning. Det legges opp til at hovedprosjektet kan få en "kritisk masse" sli k at innovasjonen blir bærekraftig. VERDI vil ha kontakt med et EU-finansiert prosjekt med noenlunde tilsvarende innretning. 6 opplæringskontorer med ulik sektorprofil (bygg, industri, kommune, tverrfaglig)og regional basis(Oslo, Telemark, Trøndelag, Roga land) har uttrykt interesse for å delta i VERDI.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren