Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Spillifisering, deltagelse og læring.

Awarded: NOK 0.30 mill.

Forprosjektet legger vekt på utforskning av innovasjonsstrategier som kan bidra til å løse problemer som er en følge av manglende engasjement blant elever i forhold til språkopplæring i den videregående skolen. Vi vil samle og bygge kunnskap i det nye fe ltet spillifisering (gamification), og muligheter som dette feltet kan bidra med i undervisning og læring. Det er tre hovedelementer i dette prosjektet: elevers påvirkning og medbestemmelse i egen læring, samarbeid mellom elever, og bruk av digital teknol ogi. Prosjektet har fire hovedaktiviteter: gjennomgang av kunnskap i feltet, et halvårig designforsøk som inkluderer utvikling av et verktøy basert på spillmekanismer og -elementer, nettverksbygging for å identifisere relevante partnere for et hovedpros jekt, og to arbeidsmøter med partnere for å dele erfaringer og forbrede en søknad om et større prosjekt. Et bidrag fra prosjektet er å bygge kapasitet for en partnerskole og dens eier til å lede en søknadsprosess og lede et innovasjonsprosjekt i FINNUT. Et effektmål av prosjektet er et bidrag til å bygge kunnskap om transformasjon av undervisnings- og læringspraksiser blant lærere og elever. Prosjektet har en visjon knyttet til læring hvor elever ikke bare er mer aktive, men hvor det også er intensiver for mer samarbeid mellom elever for å skape ny kunnskap og få praktisk erfaring i et fag. Verktøyet som skal utvikles vil gjøre det enklere for lærere å nærme seg nye undervisningsmetoder som er basert på større grad av medbestemmelse, deltagelse og regu lering fra elevenes side, noe som kan føre til mer differensierte læringsaktiviteter. Prosjektet vil ikke bare være teoretisk orientert, men tilby konkrete og innovative strategier for å bidra til mangel på engasjement blant elever. Forprosjektet vil bas ere seg på språkopplæring, mens det større prosjektet som dette forprosjektet leder opp til vil også se på to ulike fag: språkopplæring og naturfag.

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren