Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling

Awarded: NOK 0.28 mill.

Digitale teknologier tas i bruk i stadig flere pedagogiske sammenhenger, og det forventes og kreves at IKT inngår som en naturlig del av barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagene er en svært sentral arena for barns språkutvikling. Barn lærer språk først og fremst gjennom å bruke språk i sosiale situasjoner, og gjennom direkte engasjement i ulike språklige aktiviteter. Særlig viktig er de måtene som voksne innbyr barn til å delta i språklig aktiviteter på gjennom strukturerte metoder som dialogisk lesing . Dialogisk lesing er i stor grad basert på bildeboka, som ved hjelp av bl.a. multimodalitet innbyr til språkutviklende samtaler mellom barn og voksen. Med nettbrett (iPad) har vi fått en rekke bildebok-app'er og spesielt tilrettelagte digitale fortellin ger. Men vi har lite empirisk forskning som kan si noe om hvorvidt egenskaper ved digitale teknologier ivaretar eller underminerer leseaktivitetens språkstimulerende effekt. Lesing er menneske-teknologi-interaksjon der teknologienes affordanser (bruksegen skaper) virker inn på kognitive og emosjonelle prosesser. Digitale teknologier har andre materielle og tekniske egenskaper enn boka: iPad-skjermen utstråler lys, og vi håndterer nettbrett og bok forskjellig når vi blar og peker. Et svært interessant spørs mål er hvordan ulike teknologiers affordanser virker inn på språklig samhandling under dialogisk lesing. Dette forprosjektet vil etablere en felles kunnskapsplattform for praksisfeltet og forskningsmiljøet, på bakgrunn av feltstudier og erfaringsutvekslin ger (workshops og seminar). Kunnskapsplattformen vil danne grunnlag for en innovasjonsprosjekt-søknad der målet er å utvikle et verktøy for å vurdere ulike teknologiers pedagogiske egnethet til dialogisk lesing. Partnere rekrutteres gjennom Stavangerprosj ektet, et forskningsprosjekt som involverer barnehagesektoren. Forprosjektet vil konsolidere nettverk og videreutvikle samarbeidsformer med praksisfeltet, og resultere i en innovasjonssøknad til FINNUT i 2015.

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren