Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrar Jærskulen til bedre læringsutbytte, definert som økt grad av gjennomføring i videregående opplæring?

Awarded: NOK 0.30 mill.

Jærskulen er et omfattende og bredt samarbeid om skoleutvikling mellom kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time. Overordnede mål for prosjektet er beskrevet i Mål- og prinsippdokumentet for Jærskulen, vedtatt av kommunestyrene i de fire samarbeidskommunene. Arbeidet i Jærskulen er organisert med tanke på å etablere et lærende fellesskap med fokus på gode analyser, gode prosesser og trykk på utvikling og resultater. Det er tydelig nedfelt i Mål- og prinsippdokumentet at Jærskulen skal arbeide ut fra forsknin gsbasert kunnskap. Vi søker om midler til følgeforskning/ aksjonsforskning med hensikt å finne ut i hvilken grad Jærskulen når målsettinger om økt læringsutbytte og økt gjennomføring.Koblingen kommuner og fylkeskommune er sentral blant annet i arbeidet m ed sammenhenger mellom grunnskole og videregående opplæring. Dette gjør Rogaland fylkeskommune til en naturlig samarbeidspartner for prosjektet. 1. Analyseverktøy og analysekompetanse Vi har i dag verktøy som i noen grad er egnet til analysearbeidet, m en disse er utilstrekkelige og må videreutvikles/ suppleres. Gjennom et tett samarbeid med fagmiljøet ser vi for oss prosesser og drøftinger for å justere valg og vektlegginger med hensyn til verktøy. 2. Effekter av utviklingstiltak Samarbeidet med fagm iljøet må gi muligheter for dybdeanalyser av effekten av enkeltelementer i Jærskulesatsingen. Dette kan dreie seg om iverksatte utviklingstiltak og eventuell utprøving av alternative strategier/ satsinger. Målet med denne delen av følgeforskningen må være å vurdere i hvilken grad utviklingstiltakene virker. 3. Læringsfellesskap og dialog I tillegg ser vi for oss et overordnet og dialog- og refleksjonspreget samarbeid for felles læring for både Jærskulen og fagmiljøet. Prosjektet kan gi viktig innsikt o m analyse og sammenhenger i utdanningsløpet, og om muligheter og utfordringer i interkommunalt samarbeid om skoleutvikling.

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren