Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser

Awarded: NOK 70,999

Vi søker med dette videreføring av Voldtektsforskningsnettverket for årene 2014-2016. Formålet til nettverket er å styrke fagutvikling og samarbeid mellom forskere som forsker på kjønn, seksualitet, overgrep, velferd og sosial og kulturell endring, og m ellom forskere og praktikere på feltet. Vi vil stimulere til felles dugnad for å bedre forståelsen og kunnskapsbasisen på et lite utforsket og til dels tabubelagt felt. Å åpne opp forskningsfeltet til å romme handlingserfaringer og diskursive prosesser gir muligheter for studier av hvordan nye betydninger av kjønn, alder, klasse og etnisk mangfold virker inn på seksualitet og overgrep. En sentral oppgave vil være å utvikle begreper, teori og metodologiske verktøy som tar innover seg sosiale og kulturel le endringer i tolkningen av normative forståelser av seksualitet. Kunnskapsutviklingen skal også komme praksisfeltet til gode. For å oppnå dette vil nettverket organisere 8 seminarer, 2 i hvert semester. Målgruppen er forskere, studenter og praktikere. Nettverket organiseres av en koordinator og en styringsgruppe med 7 personer, og er tilknyttet Gruppen for likestillingsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved UiO. Styringsgruppas medlemmer planlegger og gjennomfører nettverksaktiv iteter, og koordinator har overordnet ansvar for aktivitetene, alt i tråd med framdriftsplan og andre styringsdokumenter. Foruten prosjektleder består styringsgruppa av Anja Emilie Kruse (koordinator; forsker III, NKVTS), Anne Bitsch (ph.d.-stipendiat, STK), Marianne Sætre (ph.d.-stipendiat, PHS/senioranalytiker, Oslo politidistrikt), Anette Bringedal Houge (ph.d.-stipendiat, IKRS/UiO), Kari Stefansen (forsker II, NOVA) og Solveig Bergman (forsker II, NKVTS). I kommende periode vil vi legge økt vekt på kontakt med nordiske forskningsmiljøer, og 2-3 av seminarene vil derfor være nordisk innrettet. Vi vil også gjennom nettverket søke ekstern finansiering til bl.a. en nordisk konferanse og en kunnskapsoversikt

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon