Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Bikuben-En nettverkspådriver for utvikl. og formidling av forskn. som bidrar til et innovativt og bærekraftig jordbruk

Awarded: NOK 0.25 mill.

Utgangspunktet for nettverket er norsk landbrukspolitikk som har ambisiøse mål for norsk jordbruk, samt at målene må sees i lys av den globale situasjonen for matproduksjon og matvarehandel med økende befolkning og økt etterspørsel etter mat, knapphet på energi og større klimaendringer. Det vil kreve mer kunnskap både for å gjøre valg, iverksette og vurdere effekter. Nettverket har en helhetlig tilnærming til temaet og vektlegger tverrfaglighet og involvering som arbeidsmåte. Det overordna målet krever en bredde i faglige perspektiver (miljømessige, biologiske, økonomiske og sosiale) og en aktiv involvering av aktørene. Komplekse kunnskapsutfordringer krever et mer omfattende og faglig sterkere integrert samarbeid mellom primærnæringsinstituttene og me llom forskning og næring. Realisering av et slikt samarbeid vil styrke sektoren som sådan. Nettverk NORGOS pluss bygger på et etablert faglig nettverk mellom Bioforsk, Bygdeforskning, NILF og Skog og landskap. Dette samarbeidet har allerede gitt resultate r i form av etablering av nye tverrinstitusjonelle prosjekter. Dette utvides nå til å omfatte flere forskningsmiljø, inklusivt utenlandske, næringsaktører og forvaltning. Nettverksstøtten vil i hovedsak bli brukt til å gjennomføre dialogmøter og faglig e seminarer.Prosjektbeskrivelsen lister opp aktuelle deltakere. Alle disse er ikke bekreftet ved tidspunkt for innsending av søknad om nettverksstøtte. Listen over partnere i dette søknadsskjemaet er dermed ikke komplett.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram