Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The 2nd Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice - shared decision making

Awarded: NOK 0.22 mill.

Konferansen henvender seg i hovedsak til forskere som på ulike nivåer studerer spørsmål knyttet til implementering av kunnskapsbasert praksis, kvalitetsforbedring og brukermedvirkning i et helse- og omsorgsperspektiv. Det planlegges å invitere implemente ringsforskere fra USA, Canada, Storbritania, Sverige, Danmark og Finland. Disse vil bidra med foredrag og arbeidsseminar om tema knyttet til implementering av kunnskapsbasert forskning, søk etter oppsummert forskning ved hjelp av s-pyramiden, og brukermed virkning (shared decision making). Foruten forskere vil også brukerne av denne forskningen og andre viktige aktører knyttet til implementering av kunnskapsbasert praksis og brukermedvirkning innen helse- og omsorgstjenester inviteres. Aktuelle aktører h er er helsepersonell fra ulike helseforetak, og organisasjoner som Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og tilsvarende svenske, danske og finske organisasjoner. Konferansen vil bli gjennomført i regi av Senter for kunnskapsbasert praksis, Høg skolen i Bergen.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester