Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Arrangere en nasjonal konferanse om Lesson Study i (praksisopplæringen) i lærerutdanningen.

Awarded: NOK 0.13 mill.

Lesson Study er læreres samarbeidslæring satt i system og er en vanlig form for lærersamarbeid i blant annet Japan og andre asiatiske land, og som nå sprer seg til USA og Europa. Ved UiS pågår et flerfaglig forskningsprosjekt med tittelen ?Teachers as Stu dents (TasS)som er støttet av Norsk Forskningsråd. Dette er en treårig studie (2012-2014) hvor vi har brukt Lesson Study som arbeidsmåte i praksisperioden for 2.års studenter. Erfaringene fra prosjektet er positive og har blant annet bidratt til et tette re samarbeid mellom faglærere ved UiS og praksislærere ved praksisskolene. Gjennomføring av Lesson Study som arbeidsmåte i praksisopplæringen førte også til at lærerstudentene i større grad rettet blikket mot elevers læring og forståelse, og at det ble e t tydeligere faglig fokus i studentenes undervisning. På konferansen presenteres ideene bak Lesson Study og Lesson Study som arbeidsmåte i utvikling av lærerprofesjonalitet, sammen med erfaringer fra TasS prosjektet. Forelesere på seminaret vil i hoveds ak være Catherine Lewis, senior forsker ved Mills College, Oakland og Aki Murata, professor ved Berkeley University og professor II ved UiS. Catherine Lewis har arbeidet i 25 år med Lesson Study både i Japan og USA, og regnes som en av de fremste på områd et. Aki Murata, født og oppvokst i Japan, har også lang erfaring fra arbeid både med amerikanske lærere og med Lesson Study i amerikansk lærerutdanning.

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren