Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2015

Awarded: NOK 0.15 mill.

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. Tidsskriftet har fått publiseringsstøtte fra Norges forskningsråd. SDÁ er et samarbeidspro sjekt mellom Samisk høgskole (SH) og Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Nordisk Samisk Institutt (NSI) var en av utgiverne frem til sammenslåingen med SH i 2008. Første nummer ble utgitt i 1994 og hittil er det utgitt 17 numre (hvorav tre dobbeltnumre) av SDÁ. Fra 2013 utgis SDÁ både elektronisk som et åpen tilgang -tidsskrift og i papirformat. SDÁ publiserer fagfellevurderte vitenskapelige artikler, bokanmeldelser og fra 2014 av også prøveforelesninger på samisk. Tidsskrifte t kan utgis som en artikkelsamling, et temanummer eller som et festskrift. Artikler og andre tekster som trykkes i SDÁ skal være skrevet på et av de samiske språkene. De skal ikke ha vært publisert tidligere. Alle artiklene skal ha en tittel og et sammend rag på engelsk. SDÁ har både en intern og en ekstern fagfellevurdering av artikler. Artiklene går gjennom en grundig språkvask før trykking. SDÁ betaler ikke godtgjørelse til forfatterne. SDÁ er et tverrfaglig tidsskrift innen samisk forskning, og de fle ste publiserte artiklene har vært innen humanistisk og samfunnsforskning. Flere nordiske og internasjonale forskningsinstitusjoner har vært representert i utgivelsene. Til nå er både nordsamisk og lulesamisk blitt brukt som formidlingsspråk i SDÁ. Det sk al utgis to numre av SDÁ også i 2015. SDÁ skal publisere originalartikler på samisk på høyt vitenskapelig nivå. SDÁ skal fortsatt motivere både samiske og ikke-samiske forskere til å bruke samisk som formidlingsspråk og aktivt bidra til utvikling av de sa miske språkene som akademiske språk.

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform