Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet "Barn"

Awarded: NOK 50,000

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har som mål med denne søknaden å sikre økonomien til den daglige driften av tidsskriftet Barn. Tidsskriftet har vært utgitt av senteret siden 1983. Tidsskrif tet hadde tidligere ikke eget budsjett, men inngikk som del av den øvrige virksomheten ved NOSEB og var i stor grad basert på ildsjelers innsats og dugnadsånd. Det er nødvendig å sikre tidsskriftet en forutsigbar økonomi for å kunne publisere barne- og ba rndomsforskning av høy vitenskapelig kvalitet. NOSEB som et nasjonalt forskningssenter innehar en særstilling innenfor barne- og barndomsforskningen. Senteret arrangerer en rekke seminarer og konferanser innenfor feltet og representerer en unik faglig møt eplass såvel nasjonalt som internasjonalt. Likevel er feltet relativt marginalt og det er nødvendig å henvende seg til nordiske forfattere, reviewere og lesere. Barns redaksjonelle linje er å rekruttere forfattere, reviewere og lesere fra senterets mange nettverk og dermed fra et bredt spekter av fagdisipliner. Barn representerer et alternativ til fagspesifikke tidsskrift. Siden første årgang har tidsskriftet tilstrebet en tverrfaglig profil. Denne er blitt styrket det siste tiåret. Fra 2005 har Barn tryk ket reviewbaserte artikler fra nordiske forfattere og i 2006 ble et redaksjonsråd som representerer ulike fag og disipliner etablert. Nye medlemmer i redaksjonen som nå representerer tre nordiske land var på plass på slutten av 2010, og det første konstit uerende redaksjonsmøte ble holdt i mai 2011. Den nye redaksjonen har i tillegg til den vanlige driften konsentrert seg om utvikling av ny layout for tidsskriftet og strategi for styrket markedsføring.

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform