Back to search

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Ny teknologi for tilstandsovervåking av fleksible rør

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Number:

239513

Project Period:

2014 - 2014

Organisation:

Location:

4Subsea har i dag inspeksjonsoppdrag på ca halvparten av de fleksible stigerørene på norsk sokkel samt på noen felt utenfor Norge. Det er uakseptablet mange feil på fleksible stigerør og levetiden på disse rørene har vist seg kortere og mindre forutsigb ar enn reflektert i opprinnelig design dokumentasjon. Et stort arbeid knyttet til forbedret design har blitt gjennomført de siste tiårene men utfordringene har dessverre fortsatt, ref http://www.ptil.no/getfile.php/PDF/Rapporter/4Subsea_%20PSA-Norway_Flex ibles-rev5.pdf 4Subsea sitter på nøkkelkompetanse relatert til feilmoder og feilmekanismer i fleksible rør. Utvikling av en del av de potensielt farligste feilmodene som f.eks rørbrudd/lekkasje fordi armering ruster kan potensielt overvåkes med kontinuer lig analyse av gassen som ventileres fra rørveggen. Det er og flere andre feilmekanismer som 4Subsea forventer vil gi signaturer i den ventilerte gassen. Forprosjektet som det søkes støtte til består i: - Klargjøre hvilke feilmakansimer det er realistisk å overvåke og definere teknologigapene - Finne samarbeidspartnere som kan være med å lukke teknologigapene - Avklare omfanget knyttet til å produktifisere den nye teknologien og tilpasse den til dagens inspeksjon og overvåkingsmetoder. Hvis denne utvikl ingen lykkes vil følgende kunne oppnås: 1) Betydelig forbedret kontroll og overvåking av feilmekanismer i fleksible stigerør 2) Muligjøre integritetstyring av fleksible rør. I dag erfares uventede feil med risiko for forurensing, økonomiske og sikkerhetsm essige konsekvenser 3) Redusert risiko for oljeutslipp i Barentshavet, fleksible rør er planlagt brukt på f.eks Goliat og feilraten for fleksible rør i operasjon er i dag høy. Redusert risiko for feil i fleksible rør er således spesielt viktig for stigerø r i Barentshavet 4) Behovet for denne type tilstandskontroll er stort også internasjonalt. Utvikling og produktifisering av denne teknologine vil være viktig for internasjonalisering av 4Subsea

Funding scheme:

PETROMAKS2-Stort program petroleum