Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Environmental Social Sciences Conference - NESS 2015

Awarded: NOK 0.25 mill.

Konferansen Nordic Environmental Social Sciences 2015 (NESS) arrangeres av Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Institutt for geografi, NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og Norsk senter for bygdeforskning. Konferansen holdes ved NTNU og går over tre dager, 9.-11. juni 2015. Dette er den 12. NESS-konferansen og den fjerde som arrangeres i Norge. Det er første gang den arrangeres i Trondheim. Dette er en konferanse som arrangeres annethvert år og som går på omgang blant de nor diske samfunnsvitenskapelige miljøene. Den springer ut av et ønske om å knytte nordisk samfunnsvitenskapelig miljøforskning sammen i et felles forum som går på tvers av de forskjellige samfunnsvitenskapelige disiplinene. Vi søker gjennom dette å overkomme samfunnsvitenskapenes tendens til ofte å møtes innenfor disiplingrenser. De fire miljøene som arrangerer konferansen utgjør arrangementskomiteen og har ansvaret for det praktiske og tekniske arrangementet. De er også økonomisk ansvarlig for arrangementet . Antall deltagere på konferansen er omtrent 200 personer. Denne beregningen er gjort ut fra sist holdte konferanse. Konferansen er planlagt som en kombinasjon av arbeid i tematisk orienterte working groups (WG) og plenumsforedrag. Det vil si at den enkel te WG arbeider sammen over to dager på sitt tema, samtidig som de deltagerne møtes for plenumsforedrag/sesjoner hver dag. Per i dag er det innmeldt 16 WGer. I den enkelte WG vil alle deltakere presentere paper/forskning/prosjekt som så diskuteres innad i gruppen. Konferansen er vitenskapelig og retter seg derfor i hovedsak mot forskere innen samfunnsvitenskapene. Flere av WGene vil adressere tema og problemstillinger som er sentrale i tverrfaglige miljøprosjekter samt problematikker som er sentrale i de n ordiske landene. Flere av WGene, samt minst en plenumssesjon vil søke å aktivt inkludere aktører fra forvaltning, naturvitenskap og teknologisk orienterte utviklingsprosjekter og næringsliv.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam