Back to search

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane

Alternative title: Collaboration for increased innovation and value creation in Sogn & Fjordane

Awarded: NOK 4.5 mill.

VRI is a program for regional innovation launched by the Norwegian Research Council eight years ago. Two former programs, VRI 1 and VRI 2, have been carried out and the current project VRI 3 will run from 2014 to 2016. In addition to this VRI interaction project there will also be a VRI 3 research project. While the interaction program is limited to Sogn & Fjordane County, the research project is a cooperation project between the counties of Sogn & Fjordane, Østfold, Rogaland and Møre & Romsdal. The VRI 3 interaction project main objective is to stimulate to more use of R & D in the businesses for more value creation and better competitiveness for the targeted areas of energy, food & tourism, and Technology & ICT. The main objective will be reached throu gh realizing of the following sub-goals: 1. Further development of the interaction in the regional innovation system 2. Help businesses use more R & D in their operation 3. Improve the accordance between the businesses? needs and the knowledge organizati ons offer VRI 1 and 2 have shown that the tools competence brokering and small business projects have stimulated to more use of R & D in the businesses in Sogn & Fjordane. This effort will be carried on and further developed through the project period. A fter the VRI 3 project ending in 2016/2017 the activities will be carried on in the work with realizing Verdiskapingsplanen for Sogn & Fjordane.

VRI 3 samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane vil prioritere innsatsområda energi, mat og reiseliv, og teknologi/IKT. Innsatsområda er valde ut i samsvar med prioriteringar i Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane 2014-2025. I utarbeidinga av denne pl anen har det vore brei deltaking gjennom parnarskapen Næringsforum. I VRI 3 er hovudmålet å stimulere til meir forskingsbasert innovasjon for større verdiskaping og konkurransekraft i bedriftene innanfor dei prioriterte innsatsområda. Hovudmålet skal nåa st gjennom følgjande delmål: 1. Vidareutvikle og styrke samhandlinga i det regionale innovasjonssystemet 2. Næringslivet skal i større grad ta i bruk forskingsbasert kunnskap 3. Betre samsvaret mellom næringslivet sine behov og kunnskapsmiljøa sine til bod. Erfaringane frå tidlegare VRI-prosjekt har vist at verkemidla kompetanseutvikling og bedriftsprosjekt har vore særleg nyttige for å stimulere til meir FoU-bruk i næringslivet i Sogn og Fjordane, og vi vil vidareutvikle denne innsatsen. I tillegg er mobilitet og dialog viktige verkemiddel som vil bli nytta, og som vi forventar gir effektar som betre samsvar mellom FoU-behov og -tilbod. Etter avslutninga av VRI 3 vil dei best fungerande verkemidla bli vidareførte i arbeidet med iverksetjing av tilta ka i Verdiskapingsplanen.

Funding scheme:

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16