Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt for utvikling av simulator for planlegging og trening på mer energieffektiv operasjon av avanserte offshore fartøy

Awarded: NOK 0.15 mill.

En realistisk «ECOsimulator» for offshorefartøy, hvor de aktuelle maskineri- og propulsjonssystemene på de aktuelle fartøy er korrekt fysisk modellert, har vært etterspurt over lengre tid, spesielt fra offshore rederiene og Simsea. Hovedmålsettingen er derfor i hovedprosjektet å utvikle en avansert ECO simulator «kjørecomputer» for å kunne sammenligne ulike måter å kjøre de avanserte maskineri- og propulsjonssystem på, og lære sjøfolk å kjøre offshore fartøy mest mulig drivstofføkonomisk, men samtidig s ikkert. Forprosjektets hovedformål er å gjennomarbeide og planlegge en skisse til et hovedprosjekt for å videreutvikle spesielt spisskompetanse innen avanserte maskineri- og propulsjonssystemer for å fremskaffe helt nye energiøkonomiseringssimulator produ kter og tjenester for offshore fartøy og andre avanserte fartøy, og også forbedre disse for vanlige handelsfartøy. De største F&U utfordringene vil være innenfor å utvikle beregningsmetoder og fysisk modellunderlag for totale komplekse maskinerisystemer, inkludert nye energisystemer. Dette krever multidisiplin kunnskap og simulering for ulike sammenkoblede totale energisystem. Dette vil være et første skritt for å utvikle simulatorene fra å være rene treningssentre til å kunne brukes i forskningsprosjekt . En slik utvikling av beregningsmodeller som gir økt fysisk forståelse for, og totalkunnskap om maskineri og propulsjonssystemene, vil også gi helt nye muligheter for å komme frem til nye innovative løsninger. Simsea ønsker å bli første leverandør av sli k «økonomikjøring» simulator trening for offshore fartøy. Helt nye muligheter for slik opplæring vil gi et nytt marked. Prosjektets resultater vil ha stor betydning for simulatorsenterets kunder m.h.p. å kunne redusere drivstofforbruket for deres fartøy. Miljøkonsekvenser: Ved å redusere drivstofforbruket på offshore fartøy med 10-20 %, er det antatt at bare båtene til Solstad og Eidesvik vil oppnå en total utslippsreduksjon av CO2 på ca. 250 000 - 500 000 tonn.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2