Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt - Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg via fartøy

Awarded: NOK 0.15 mill.

Målet med det planlagte hovedprosjektet er å utvikle og demonstrere teknologi og beslutningsstøttesystemer for kontroll og varsling av smittespredning mellom havbruksanlegg via fartøy. Prosjektet er forankra i fellesutlysningen for HAVBRUK og MAROFF. Leve randørindustrien som deltar i prosjektet omfatter både utstyr (Kongberg Seatex) og tjenester (ANTEO). Brukere er havbruksanlegg og havbruksfartøy, men også fartøy generelt og kontrollinstanser. Det vil søkes samarbeid med kontrolletater og forskermiljøer på smittemodellering. Forskningsinnholdet er i første rekke knyttet til tverrfaglig forståelse og modellering av smittespredning, men også ved utvikling av menneske-maskingrensesnitt og beslutningsstøttesystem i samarbeid med kontrollinstanser med tanke p å kunnskapsbasert forvaltning og økt bærekraft. Den foreslåtte utviklingen vil bidra til: 1) optimal drift av havbruksanlegg i et geografisk område, ved at soneinndelingen kan baseres på reell kunnskap om smittespredning, 2)reduserte konflikter mellom far tøyoperasjon og havbruksanlegg, 3)redusert fare for smittespredning mellom anlegg via fartøysaktivitet og forbedrede rutiner og regelverk for smittekontroll. Utfordringer i prosjektarbeidet er: a)Tilpasse effektive sensorer og kommunikasjonsløsninger med bruk av AIS for å skaffe sanntidsinformasjon og prognoser for risikofaktorer knyttet til smitte i og ved et anlegg. b) Etablere grunnlaget for en operativ risikomodell for smittespredning fra havbruksfartøy, havbruksanlegg og ballastvann fra andre fartøy og ut fra dette definere risikosoner som kan benyttes i et varslingssytem. c)Utvikle effektive menneske-maskingrensesnitt som kan bearbeide, integrere og presentere elektronisk informasjon om smitterisikoen for havbruksanlegg. I forprosjektet skal en 1: Etablere en prosjektgruppe for hovedprosjektet. 2: Kartlegge aktuelle problemstillinger for en hovedsøknad, 3: Utarbeide søknad til MAROFF.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2