Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Produktivitet og agglomerasjon

Alternative title: Productivity and agglomeration

Awarded: NOK 1.5 mill.

Productivity growth constitutes the key ingredient for economic growth and thereby higher social welfare, so declining productivity growth should be a concern to everyone. In my doctoral dissertation, I shed light on multiple linkages between productivity and mobility. In the background part of my dissertation, Hansen and I show that the scientific literature on transportation is large and fragmented with wider economic impacts as an extensive sub-literature. Furthermore, Biesinger, Hindriks and I document that the impact coverage in transportation appraisal guidelines has been under substantial development since the turn of the millennium, but that more advanced appraisal practices do not necessarily affect practical decision-making to any large degree. In the main part of my dissertation, I first find that fixed capital estimation considerably affects production estimation. Thereafter, Førsund, Kittelsen, Rødseth and I identify a weak productivity development within road constructions. Next, I find limited impulses on genuine productivity and factor composition from expansions in the road network in the relative rural region of Coastal Southern Norway. In the last paper of my dissertation, Maurseth and I conclude that high market potential in terms of productivity alters investment in broadband infrastructure, indicating that key studies on productivity impulses from broadband may suffer from reverse causality.

Resultatene gir ny innsikt om effektene av infrastrukturinvesteringer i bredbånd og transport, og hvordan slike investeringer bør evalueres. De gir også ny innsikt i hvordan i sentrale særtrekk og utviklingstrekk i en norsk kontekst. Estimeringsteknisk kaster avhandlingen lys over ulike feilkilder i produktivitetsestimering, blant annet knyttet til kapitalestimering. I tillegg avdekker Holmen vesentlige svakheter ved tidligere artikler om produktivitetseffekter av bredbånd, blant annet ved at kausaliteten kan gå den andre veien..

Avhandlingen vil omhandle studier av samspillet mellom produktivitet og agglomerasjon (økonomisk tetthet). Det fins i dag flere studier som indikerer en sammenheng mellom produktivitet og agglomerasjon, men få av disse klarer å identifisere kausale sammen henger. Dette gjelder spesielt for studier av økt økonomisk tetthet som følger bedret transportinfrastruktur, hvor fokuset på kausaleffekter nærmest er fraværende. Det fins flere forklaringer på produktivitetseffekter som følge av økt agglomerasjon. Dixi t and Stiglitz? (1977) og Melitz (2003) argumenterer for at effektene skyldes økt konkurranse. Marshall (1890, revidert i 1920), Rosenthal and Strange (2004), Duranton and Puga (2004) argumenterer for at økonomisk tetthet stimulerer til klyngeeffekter, de runder deling av fellesressurser, bedre samsvar mellom ressursinnsats og ressursbehov, og læringsmekanismer. Investeringer i infrastruktur for transport, reduserer reisetiden og kan dermed med referanser til økonomisk teori forventes å ha produktivitetsef fekter som følge av økt agglomerasjon. I avhandlingen vil den kausale sammenhengen mellom produktivitet og agglomerasjon studeres nærmere i sammenheng med transportinfrastruktur. Nedenfor har kandidaten skissert fire studier, som ligger til grunn for den godkjente doktorgradssøknaden til Handelshøyskolen BI: ? Paper I: Productivity Effects of Road Investments ? Identifying Causal Productivity Effects ? Paper II: Agglomeration versus Firm Selection ? Decomposing Different Sources to Productivity Effects Related to Road Investments ? Paper III: Synergies or Regional Competition ? Regional Net Effects from Road Investments ? Paper IV: Wider Economic Impact of Road Investments ? How to Integrate Productivity Effects in a Cost-Benefit Framework Studiene er nærmere redegjort for i prosjektbeskrivelsene.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd