Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Life science imaging and visualisation, enabling new technologies

Awarded: NOK 74,999

Project Number:

241324

Project Period:

2014 - 2014

Funding received from:

Location:

Seminaret det støttes støtte til, er første arrangement i en planlagt seminarserie på Campus Ås, for å stimulere økt engasjement og tverrfaglig samarbeid for å utnytte den raske teknologiutvikling visualisering innen life science. Arrangementet vil spes ielt tematisere potensialet som ligger i 3D-visualisering og interaktivitet for å visualisere og analysere forskningsdata som visuell informasjon. Gjennom foredrag av inviterte forskere fra anerkjente utenlandske forskningsmiljøer, vil seminaret gi eksemp ler på forsknings- og teknologifronten innen imaging og visualisering som kan anvendes i biologisk forskning, og inspirerende eksempler på tverrfaglig organisering. I tillegg til de utenlandske bidragene vil seminaret bestå av bidrag fra ulike forskergrup per ved Campus Ås og industrielle forskningsmiljø innen biologisk produksjon. Parallelt med den rivende utviklingen av teknologi for datafangst og digital bildeanalyse, skjer det en rask utvikling av forenklet brukergrensesnitt for bildeinformasjon innen områder som IT/mobil industri, medisinsk forskning, interaktive dataspill, simulatorteknologi etc. Dette gjør at teknologien kan tas i bruk av stadig større brukergrupper uten at man må ha teknisk ekspertkompetanse. Interaktivitet blir også stadig viktig ere. Vi har i økende grad muligheten til å påvirke vår egen visuelle opplevelse. Vi ønsker å synliggjøre potensialet i å overføre og tilpasse eksisterende visualiseringsteknologi til forskningsområder innenfor biologi og naturbaserte verdikjeder. Hvordan kan visualisering bidra til å stimulere forestillingsevnen, hjelpe forskning videre og styrke forskningsbasert innovasjon for biologiske produksjoner og vekst i bioøkonomiene? Den samme teknologiutviklingen som kan styrke forskningen, åpner også for insp irerende publikumsrettet visualisering. Vitenparken Campus Ås ønsker derfor å være aktiv part av et forsknings- og formidlingsmiljø innen biologisk visualisering med fokus på bioproduksjon, klima og miljø.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram