Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt offshore logistikk i nordområdene

Awarded: NOK 0.11 mill.

Etter hvert som olje- og gassaktiviteten flytter seg nordover i Barentshavet, vil man møte nye utfordringer for den maritime logistikken: - Lange avstander fra havn - Fremmede farvann og sjøtilstander - Få skip i området; behov for stand-alone/multi-purpo se egenskaper - Mørke og kulde; vinterisering av fartøy - Ice management - SAR og oljevernberedskap Disse utfordringene vil medføre strenge krav til både fartøysdesign og logistikksystem, hvilket vil drive kostnader og miljøpåvirkning fra logistikken til et langt høyere nivå. Det vil ikke være bærekraftig å bruke de samme logistikkløsningene i nordområdene som i de kystnære områdene man opererer i dag. Dette anses i dag som et av de største hindrene for videre feltutvikling i nordområdene. Det er et alt så et behov for å finne nye løsninger for offshore logistikk i nordområdene som muliggjør en sikker, miljøvennlig og lønnsom operasjon. I utviklingen av nye løsninger er det en del valg som må vurderes: - Offshore logistikkbase? - Multi-purpose fartøy el ler spesialiserte skip? - Skipsdesign og motorteknologi optimalisert for energieffektiv transport eller for operabilitet/fleksibilitet? - Sesongavhengig operasjonsmønster? I et hovedprosjekt ønsker en å utvikle en metodikk og et analyseverktøy som gjør det mulig å analysere og dokumentere forventet ytelse til alternative logistikkløsninger for nordområdene. Dette vil testes i relevante casestudier knyttet til Statoils planlagte aktivitet i høye nord.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2