Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Helseinformatikkuka i Trondheim (helsIT) 2014

Awarded: NOK 50,000

HelsIT 2014 vil ta utgangspunkt i at de fleste delene av norsk helsesektor nå har implementert og skaffet seg verdifulle erfaringer med bruk av pasientjournalsystemer og andre eHelse-løsninger. Videre har myndighetene kommet langt i å realisere Norsk hels enett som digital kommunikasjonsvei i sektoren. Bruken av systemene og løsningene for digital samhandling er i ferd med å endre hvordan helsetjenester organiseres og ytes. Samtidig har systemene, opplysningene i dem og kommunikasjonsveiene blitt til en in frastruktur som helsesektoren er blitt avhengig av. Hovedtema: I 2014 er hovedtemaet for konferansen hvordan IT kan støtte samarbeid mellom enkeltpersoner i helsevesenet. Hvordan IT bør tre i bakgrunnen av den gode profesjonelle dialog så vel som den try gge pasientsamtale. HelsIT skal også handle om nasjonale strategier, føringer og visjoner, men med et granskende blikk på at kvaliteten av helsetjenesten er viktigere enn struktur, infrastruktur og arkitektur. Undertema: - Samhandlingsreformen - Struktur ert journal - Er helsetjenestens bruk av IT kunnskapsbasert? - Beredskap og sikkerhet i helsesektorens nettverk og systemer Call for paper: Det ble sendt ut anmodning om innsending av konferansebidrag i april, og vi fikk inn over 50 forslag fra et bredt spekter av aktører. HelsIT 2014 blir derfor en viktig arena for presentasjon av ulike utviklingsprosjekter og aktuell forskning innenfor feltet.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon