Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utvikling og gjennomføring av program for helsestasjonstjenesten- fokus på mor og barn helse, tidlig intervensjon og innovasjon.

Alternative title: Development and implementation for program for the public health station (mother and child care)

Awarded: NOK 1.5 mill.

The purpose of this PhD is to a develop a health promoting and preventing model in accordance with policy signals and an increasing demand to finetune the Maternal and child health care service (MCHS) in accordance with user needs. We want to develop an early intervention program, benefitting and developing the MCHS potential, both at local and possible at a national level. Following evaluation will ensure close monitoring and evaluation during the performance, efficacy and implementation of corrective measures. The result is an early intervention program, New mothers, developed in cooperation with Stovner District, UiO, users and staff at the MCHS. The program is build upon a salutogenetic theory, and methods used is motivational interview , empathic communication and self-efficacy. Public health nurses (PHN) at the MCHS offer all first time mothers in the district home visits from week 28 gestational up until the child is two years old. The same PHN executing the home visits, follows the mother and her child in ordinary service.

-

Det er en økende tendens i Oslo og samfunnet, der det brukes stadig større ressurser på sekundær og tertiærtiltak i et mer komplekst samfunn med store sosiale forskjeller. Flere studier antyder at grunnlaget for ulikhetene legges tidlig i livet. Barn med tiltak i barnevernet har økt risiko for senere frafall i videregående skole og fravær fra arbeidslivet. Dersom helseutgifter og kriminalitet også inkluderes, er det antydet at hvert enkelt individ som ikke deltar i utdanning og arbeid fra 18-67 år koster samfunnet totalt mer enn 100 millioner kroner. Ved å intervenere på et tidlig tidspunkt vil det være mulig å forhindre, eller begrense et slikt utfall. Prosjekt «Nye mødre» er i stor grad en innovasjon av dagens måte å tilpasse tilbudet i helsestasjonstjenesten. Flere internasjonale studier viser gode kort- og langsiktige resultater som følge av tidlig intervensjon rettet mot mor og barn. Vi vil ta utgangspunkt i godt dokumenterte intervensjoner og tilpasse disse det norske helsesystem og de utfordringer vi har. «Nye mødre» er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune v/Helseetaten, Bydel Stovner og Institutt for helse og samfunn v/Universitetet i Oslo. Det er forankret i bydelens helsestasjon og retter seg mot nye mødre, herunder førstegangsmødre og/eller ny mor i bydelen. Det vil være et utvidet og individuelt tilpasset tilbud til det allerede eksisterende tilbudet ved helsestasjonen, der gjentatte hjemmebesøk er tilnærmingsmetode. Perspektivet er salutogenetisk, det innebærer at fokuset vil være rettet mot ressursmobilisering som kan styrke familien og være en drivkraft for positive endringer og valg.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune