Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bekjempelse av virus i mat

Alternative title: Control of Virus in food

Awarded: NOK 49,999

Project Manager:

Project Number:

244464

Project Period:

2015 - 2019

Location:

Partner countries:

Intestinal viruses that contaminate berries may cause disease among humans. Almost all known cases of disease are caused by norovirus and hepatitis A virus. The main goal of the project has been to increase the knowledge about contamination routes and possibilities for control of virus in handling and production of berries, as well as to evaluate methods for inactivation of viruses already present on berries. It has been performed visits with sampling at producers in Norway, Serbia, Spain and Morocco. The results indicate that unclean hands is the largest risk factor for contamination of berries. We recommend therefore actions like paying workers when they are sick, which will reduce the number of workers working during sickness, increased focus on handwashing, and touch free doors and taps at the toilets. Regarding inactivation of viruses on berries, we have investigated the effect of UV-treatment, ozone gas, high pressure and heat. The methods may be effective against viruses, but the effect depends on the type of berries, and it is also a necessity that consumers accept such methods before they can be introduced in ordinary production. In the project we have also optimized the detection method for viruses, resulting in a more simple and sensitive method.

Virus står for over 50 % av matbårne sykdomstilfeller og de siste årene har det vært flere utbrudd av sykdom på grunn av noro- og hepatitt A virus på frosne bringebær og jordbær i Norden. Samtidig har forbruket av bær og bærprodukter økt sterkt i Norge og konsumet pr. innbygger pr. år har økt fra 1,82 kg i 2007 til 3,81 kg i 2012. Både norsk produksjon og import er i sterk vekst. Manglende kunnskap om virus på bær, spesielt for importerte bær, truer veksten i bransjen og man er derfor avhengig av ny kunnskap for å kunne dokumentere trygge bærprodukter. De involverte næringspartnerne har ikke ressurser til å ta tak i dette enkeltvis og det skal arbeides bredt med bransjen med fokus på felles utfordringer og forskningsbehov som kan lede frem til tiltak og metoder som kartlegger og reduserer risiko for virus på bær. Kunnskapsformidling til alle ledd i produksjonskjeden skal ha høy prioritet og det skal utvikles en praktisk og risikobasert veileder for produksjon av trygge bær. I prosjektet skal det fremskaffes kunnskap om risiko for kontaminering og muligheten for inaktivering av virus på 3 forskjellige hovedområder:1.Kunnskap på produsentnivå om hvordan variasjon i for eksempel kvalitet på vanningsvann, vanningsmetode, toalettfasiliteter, håndvaskfasiliteter, hanskebruk og smittepotensiale for hepatitt A fra ansatte påvirker risiko for virussmitte, skal bidra til at man kan tilpasse rutiner for å få tryggest mulig produksjon av bær. Et ledd i dette er å finne fekale mikrober som bedre kan indikere forekomst av humanpatogene virus enn dagens indikatorbakterier.2.Innføring av ny metodikk som inaktiverer virus (ozon) skal ytterligere redusere risikoen, sammenlignet med dagens rutiner der det kan antas at virus som påføres bær, stort sett vil overleve frem til forbruker.3. Bruk av nye prosesseringsmetoder (varme og høyt trykk) skal gi sikker inaktivering og skal danne grunnlag for økt vekst i bruk av nye sunne og gode bærprodukter med ulik prosesseringsgrad.

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri