Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arrangement- og nettverksstøtte i regi av Norsk nettverk for migrasjonsforskning

Awarded: NOK 25,408

På vegne av Norsk nettverk for Migrasjonsforskning (NMF) søker Universitetet i Bergen med dette om midler til å videreføre og videreutvikle nettverks- og formidlingsaktiviteter. Det søkes om totalt 70, 000 kroner for aktiviteter høst 2014 og vår 2015. N MF har som formål å organisere følgende nettverks- og formidlingsaktiviteter: 1) Styrke kontakten og formidlingen av kunnskap og forskningsresultater gjennom nettverket av norske forskere og studenter på feltet internasjonal migrasjon, integrering og etni ske relasjoner 2) Planlegge og avholde et årlig temaseminar for forskere og brukere av denne forskningen 3) Videreutvikle nettsiden Migrasjonsforskning.no som en sentral formidler av norsk migrasjonsforskning, som en arena for nettverksbygging mellom fors kningsmiljøer, og for annonsering av arrangementer, nyheter m.m. 4) Delta i Nordic Migration Research (NMR) sine styremøter og oppgaver, herunder bidra til å videreutvikle det nordiske tidsskriftet Nordic Journal for Migration Studies. Målgruppen for nettverks- og formidlingsaktiviteten er: - Forskere i Norge og Norden - Forvaltning, media og allmennhet - Estimert antall deltakere på årskonferansen er 80-100 personer

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon