Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Female Researchers on Track - FRONT

Alternative title: -

Awarded: NOK 5.9 mill.

The goal with the FRONT project - Female Researchers ON Track - was to find permanently solutions how to improve the female representation in scientific- and leadership top positions within the Faculty of Mathematics and Natural Sciences (MN Faculty) at Oslo university. FRONT therefore worked with three different types of activities: Stream 1: Leadership and organizational development Stream 2: Cultural change based on research Stream 3: Advancing measures Stream 1, Leadership and organizational development, was the leading and largest stream in the project. The goal was to integrate gender and equality as an interwoven part of the organizational processes. Stream 2, Cultural change, was conducted in collaboration with Centre for Gender Research (STK) at the University of Oslo and consisted, for example, of an evaluation of both the actions and research elements of the project. Stream 3, advancing measures, was targeting individual women in the organization. One example is career planning for female employees. The FRONT project started on July 1st, 2015. The implementation of the measures is finished and we are now analysing the results. FRONT chose gender research as a point of departure. We regarded gender as something that is constructed through actions and thoughts, something that is done, meaning that it can always change (see e.g. West and Zimmerman 1987). We used Ackers model (1994/2006) for how gender/gender inequality is done in an organization in the project activities. In short, the model can be summarized as: gender is done in 1) processes and routines, 2) organizational culture, 3) the interaction between individuals and 4) the individual's own identity work. The fact that we used Acker's model also means that we have worked with all four structures. Some examples of actions are: - management development for the faculty's management team and the department heads - gender equality seminars for 300 of the faculty's Ph.D. supervisors - a ten day research leadership program for the faculty's female postdoc, researcher and associate professors - joint seminars and individual measures for 18 of the faculty's top scientist. The biggest challenge for the project was to integrate gender equality in the organization. This was primarily done through integrating the projects different measures into ordinary operational structures. In this work, the faculty ordinary decision-making structures and the gender expertise were major components. Acker, J. (1994/2006). The gender regime of Swedish banks. Scandinavian Journal of Management, Vol 22 (3), pp 195-209. West, C & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. Gender & Society, vol 1 (2) pp. 125-151.

Hovedmål: Prosjektet skal resultere i varig økt kvinneandel i faglige toppstillinger og ledelse ved MN-fakultetet, UiO. Delmål:1b Minst tre kvinner ved MN har oppnådd ERC-grants. Ved sluttrapporteringen har 4 kvinner ved MN-fakultetet oppnådd ERC-grants, herunder 2 ERC StG, 1 ERC CoG og 1 ERC og AdG. Delmål: 1c Alle ph.d-veiledere skal ha fått tilbud om og deltatt på fakultetets ph.d.-veilederseminar. Alle ph.d.-veiledere har i løpet av prosjektperioden fått tilbud om å delta på ph.d.- veilederseminar. Ved sluttrapporteringen er seminaret gjennomført 12 ganger. Til sammen har 271 ph.d.-veiledere deltatt. Evaluering av tiltaket viser at seminarene har fungert som et viktig likestillingsfora som legger til rette for endring gjennom bl.a. å identifisere og fjerne barrierer og usynlige biases. Tiltakene vil kunne bidra til å fremme FRONT-prosjektets hovedmål om varig økt kvinneandel i faglige toppstillinger ved MN-fakultetet.

Skjevselektering til høyere stillinger i akademia skjer over tid, og på ulike steder i karriereløpet. Til tross for tilnærmet kjønnsbalanse på BA- og MA-nivå er under 20% av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets professorer kvinner. Dette BALANSE-prosjektet bygger på et større tallmateriale samlet inn ved MN-fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO), landets største fakultet for forskning og utdanning innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag. Våre foreløpige analyser avdekker at kvinner publiserer mindre (målt i antall publikasjonspoeng) enn menn på alle nivå fra og med stipendiat, at kvinner lykkes dårligere enn menn når det gjelder tildeling av EU-midler og at de i mindre grad er til stede som ledere på toppforskningsnivå. Tre hovedproblemer er: A) frafall av kvinner opp mot de høyeste stillingsnivåene, B) skjevselektering oppover i karriereveien, særlig mot toppen, og C) kjønnssegregering og kjønnete faghierarkier mellom og innenfor fagene. Prosjektet kombinerer utprøving av et sett med praktiske tiltak og systematisk kunnskapsinnhenting for å nå hovedmålet sitt: langsiktig og bærekraftig endring på fakultetet som helhet. Prosjektet vil gjennomføre tre typer brede tiltak: Tiltakspakke 1: Ledelses- og organisasjonsutvikling, Tiltakspakke 2: Kulturendring basert på kunnskap, og Tiltakspakke 3: Framrykkstiltak. Hovedvekten i prosjektet er på tiltakspakke 1 og 2, tiltak som er tenkt å virke på lang sikt, men som også har umiddelbare virkninger. Tiltakspakke 3 er særlig innrettet på å bedre situasjonen mht. økt andel kvinner i professorater og andre toppstillinger på kort sikt. Samarbeidet mellom naturvitenskap og kjønnsforskning er innovativt, og vil gi en katalysatoreffekt i forhold til tidligere tiltak ved UiO. Prosjektet kan forventes å gi betydelig læringseffekt for arbeidet med å unngå talenttap og diskriminering i forskning og høyere utdanning, samt stort erfaringsdelingspotensiale innad på UiO og eksternt i UH-sektoren. Varig virkning 1b:Utvikling av toppforskningsledere og 1c: Kompetansetiltak rettet mot ph.d.-veiledere. Disse to tiltakene har MN-fakultetet spesielt positive erfaringer med. MN-fakultetet vurderer å overføre tiltakene til linjen høsten 2019, men søker nå tilleggsmidler i en overgangsfase, for å sikre kontinuitet og for å høste mer erfaring. Satsingen på ph.d.-veiledere har utgangspunkt i UiOs arbeidet med å utvikle en helhetlig plattform for ph.d.- utdanningen. MN har valgt å styrke dette tiltaket ytterligere med å gi alle ph.d.-veiledere tilbud om veiledningsseminar med likestilling som tema. Deltagelse på seminarene vil tas hensyn til i tildeling av fremtidige ph.d.-stillinger. Hovedformålet med veilederseminarene er å skape en arena for bevisstgjøring om kjønnsrelaterte barrierer og således fungere som et viktig springbrett for kulturelle endringer. Kvinner er underrepresentert i akademiske topp-posisjoner og i toppforskningsledelse ved MN-fakultetet. Ved prosjektets oppstart ble fakultetets 3 SFF’er ledet av menn, mens det ene SFI’et ble ledet av en kvinne. 3 av 10 EU-flerpartnerprosjekter med MN-koordinator og 3 av 9 av fakultetets endringsmiljøer ble ledet av kvinner. I perioden 2008-2013 fikk 5 menn fra fakultetet tildelt ERC Starting Grants eller Consolidator Grants. Ingen kvinner nådde opp selv om 26% av søknadene og 46% av finalistene fra MN var kvinner. 1 kvinne og 7 menn fra MN ble tildelt ERC Advanced Grants; kun 3 av 38 søknader var fra kvinner. En hypotese er at dette kan ha sammenheng med at kvinner har svakere forskningsnettverk som igjen kan ha sammenheng med at få kvinner legger inn forskningsopphold i utlandet i tilknytning til forskningstermin: Kun 23 av 161 utenlandsopphold ble gjennomført av kvinner mellom 2003-2014.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse