Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner til topps - Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse

Alternative title: Women reaching the top - University of Stavanger in movement and in balance

Awarded: NOK 3.3 mill.

The University of Stavanger had 45.2% women in associate professorships, but had only 21.2% female professors at the starting of this project. It is now time to change that. Through "Women to the top - UiS in movement and balance" the university will begin a long-term commitment with a focus on awareness and accountability of the line management. Simultaneously, several measures will be taken to raise the percentage of female professors. The objective is to increase the proportion of female professors to 27.5% by the end of the project. TilTopps will consist of three complementary work-packages that will help to achieve this goal: 1. Change Leadership: by focusing on the anchoring of TilTopps, and awareness and accountability of line management. A qualitative study at TekNat, performed by the Gender Research Network, will identify barriers and will provide a basis for organizational measures. We will also map the research communities at UiS in order to include leaders at level 4. This includes leaders of research groups with no formal staff responsibilities. It is important to document how these leaders got recruited, as well as having the opportunity to increase their knowledge on how to be a successful research leader, as well as gender and how to accomplish improved gender balance. In this way, we will come a step closer to achieving a better gender balance among researchers, better leadership of research groups and improved collaboration among researchers. 2. The Promotion Program: will include a program for women close to professorship, to identify possible areas of improvement. The program will include writing courses, funds for networking, internationalization, mobility or publication support, based on the individual candidates' needs. In addition, we will interview all previous participants of the promotion program to document their experiences, and evaluate the role that the project funds and measures have played in their career development. This will also give us the opportunity to see the project from a different angle and allow us to increase our knowledge about the participant?s needs and priorities (e.g. in relation to measures offered in the project). This information will able us to get a better picture of the scope of the project and evaluate any changes that can improve the project. 3. Recruitment: we have identified a range of recruitment and selection measures that we are now implementing. These new methods for recruitment will serve several purposes. We want the applications to reach wider and more gender balanced by being able to provide attractive academic positions with a healthy job/family balance. TilTopps is important to increase gender balance in academic top positions, but it will also have an important symbolic value because the project demonstrates UiS' dedication to this issue. Top management at the University of Stavanger will contribute to the project and will be responsible for anchoring, implementation and quality assurance measures.

Se resultatrapport for grundigere svar her. TilTopps-prosjektet har deltatt i samfunns og intern debatten når det gjelder kjønnsbalanse. Vi er det Universitetet som har nest høyest økning av antall kvinnelige professorer, med over 10 % på tre år. Til-Topps-prosjektet nådde målsettingen ved oppstart som var å øke fra 21 % til 28 % med god margin, per desember 2018 var vi opp i 31,7 % kvinnelige professorer. Vi forventer også at flere av deltakerne i opprykks prosjektet vil nå målet om å bli professor innen 2019. Vi har også for første gang med initiativ fra TilTopps prosjektet startet vårt eget UiS-basere ettårige forskningsledelsesprogram med fokus på forsknings- og prosjektledere uten personalansvar som et av tiltakene i lederpakken.

Vi har ved Universitetet i Stavanger 45.2 % kvinner i førstestillingene, men bare 21.2 % kvinnelige professorater. Dette vil vi endre på. Gjennom Kvinner tiltopps - UiS i bevegelse og balanse vil vi starte en langsiktig satsing med fokus på bevisstgjøring og ansvarliggjøring av linjeledelsen, samtidig som vi vil iverksette konkrete tiltak for å heve prosentandelen kvinner i professorat. Vår ambisiøse målsetting er å øke andelen kvinnelige professorer til 27.5 % innen prosjektslutt! TilTopps består av fire komplementerende arbeidspakker som vil bidra til å nå dette målet: 1. Ledelsesendring: med fokus på forankring av TilTopps, samt bevisstgjøring og ansvarliggjøring av linjeledelsen. En kvalitativ studie på TekNat vil identifisere barrierer og vil gi grunnlag for organisatoriske tiltak. 2. Opprykksprogram: prøveevaluering for kvinner som er nær opprykk for å identifisere eventuelle forbedringspunkter. Programmet skal gi støtte og motivasjon og vil inkludere skrivekurs, midler til nettverksbygging, internasjonalisering, mobilitet eller publiseringsmidler, tilrettelagt til kandidatenes individuelle behov. 3. Mentorprogram: kvinner i rekrutteringsstillinger ved TekNat vil få en erfaren mentor for å redusere frafallet av kvinner i postdoktorperioden. 4. Rekruttering: vi vil identifisere og implementere nye måter å rekruttere utenfra på, slik at søknadsmassen til utlyste stillinger blir større og mer kjønnsbalansert. Dette gjør vi fordi vi gjennom sonderinger i forkant har fått tilbakemelding om at presset i arbeidsmarkedet i Stavanger er så stort at det vanskeliggjør arbeidet med å bedre kjønnsbalansen. TilTopps er viktig for å øke balansen i akademiske toppstillinger, men vil i tillegg ha en viktig symbolsk verdi fordi prosjektet synliggjør UiS sin dedikasjon til problemstillingen. Toppledelsen ved UiS bidrar aktivt i prosjektet og vil være ansvarlig for forankring, implementering og kvalitetssikring av tiltakene.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse