Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Økt kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder - KABAL

Alternative title: Improved gender balance at University of Agder

Awarded: NOK 4.6 mill.

The Balance-Project at The University of Agder was granted a 6 months prolongation, and thus lasted thru 2018. The project has since summer of 2015 worked towards the over-all goal of increasing the share of females among full professors by way of several action measures (Mock-evaluation of female associate professors with respect to a full professorship, Search- and Find committees in recruitment-processes, Leadership Development training and Project-Action-Research) and has strived to identify structures and cultures that hinder gender balance. Changing cultures takes time, but thru increased knowledge, understanding of -and focus on gender balance, we now see signs of an internal change of attitude towards -and an increased interest in the matters of gender equality . We were granted "Lasting-effect-funding" for the spring of 2019, and have delivered 4 videofilms as part of a training program in leadership development.

Andelen av kvinnelige professorer har økt fra 19% til 28% og vi tror på en videre økning i løpet av de nærmeste årene. 26 kvinnelige førsteamanuenser har fått en forhåndsvurdering, 4 har søkt og fått opprykk og flere har søkt eller jobber med søknad. Prosjektet har flyttet litt på både strukturer og holdninger. Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA har fått tilsagn til et nytt Balanseprosjekt (FEMPROF). Dette er en direkte konsekvens av KABAL. Sentrale personer fra Kabal vil i et nytt prosjekt forske videre på "Alternative veier" og det inngår også en tiltakspakke om opprykk. I tillegg er også sentrale "Balanse-personer" hyret inn av fakultetet for teknologi og realfag, som har utfordringer ifht kjønnsbalanse, for å bistå med å analysere og avdekke de reelle årsakene og foreslå tiltak. Lederutviklingsmodulen er også i gang, og vil i første omgang fortsette ut 2020. Her er videomaterialet som ble ferdigstilt våren 2019 sentralt.

Ved hjelp av tiltak rettet mot kultur, struktur og ledelse vil Universitetet i Agder gripe fatt i egne likestillingsutfordrdinger for å kunne bidra til økt likestilling i akademia og også være en driver for økt likestilling i egen region. Prosjektet er rettet mot ulike grupper: Ledelse, Likestillings- og inkluderingsutvalget, kvinnelige førsteamanuenser, rekruttering av kvinner samt dels mot arbeidsmiljøet. Ved hjelp av tiltak som lederutvikling, Search- and find-komiteer og professorvurdering for kvinnelige førsteamanuenser vil Universitetet i Agder øke kunnskapen og bevisstheten om viktigheten av kjønnsbalanse, samt bidra til bedret kjønnsbalanse. På grunn av begrensninger i de bevilgete midlene, vil miljøer med størst potensiale for bedre kjønnsbalanse, bli prioritert. Varig virkning: Prosjektet består av et 4-trinns opplegg rundt 4 temaer som følger hverandre i en progresjon. Hvert semester i 2019 og 2020 vil ha sitt tema. Trinn 1: Kartlegg landskapet. Maskuliniteten i akademia Trinn 2: Finn din vei. Det er flere veier til toppen Trinn 3: Finn dine faglige venner. Om samarbeidets merverdi Trinn 4: Ta med de unge. Det er til hjelp for alle parter Til hvert tema produseres en video. Videoene skal presentere sine temaer gjennom intervjuer og formidling av kunnskap. Hver video skal være fritt tilgjengelig og vil kunne tjene som «teaser» og opptakt til diskusjon. Videoene vil danne grunnlaget for en halv dags behandling av temaene på universitetets ledersamlinger og at samme tema følges opp på fakultetsvise samlinger. Det søkes om midler til å få sluttført videoproduksjonen og å få implementert opplegget, altså «sett det i bruk» på første ledersamling som skal være i mai 2019, og sikre oppfølging på fakultetene og overlevering av videre oppfølging i organisasjonen. UiA ønsker at videoene skal formidle problemstillingene ut i sektoren og er innstilt på å legge ut og dele dem utover prosjektets nedslagsfelt, og også utover de som er involvert i Balanseprogrammet.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse