Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønn og skjønn i kunstfagene - "nye" karrierebarrierer for kvinner

Awarded: NOK 3.3 mill.

Assessment in hiring and promotion processes in arts education institutions in Norway is based on partly different criteria than in traditional research quality assessments. The criteria are vaguer and less predictable than in other areas of research, which can constitute additional hindrances for women who seeks promotion and tenure positions. To increase recruitment of women to executive positions in the field, it is necessary to have a holistic approach that comprises both general cultural awareness and individual arrangements. Motivation and courage is vital for women's anticipations of an academic career, and transparency in assessment processes influences the desire to apply for professorships or leadership. The criteria for assessment regarding quality in artistic performance and research is still vague, and the actual assessment documents are of different character. This have been the main focus of the research component of the project: what is assessed and what are the criteria for excellence in the arts. The project has since the start in 2015 developed several equality strategies with a specific emphasis on awareness and positive feedback to those who engages in gender equality work. Awarding people through prizes and attention, publishing articles, leader seminars, and acknowledgement of women in the field are some of the strategies the project have made use of. The project was concluded by the international conference «Music and Gender in Balance» april 5th - 6th 2018. In addition, the project managers have been on tour visiting several of the music conservatives promoting the results of the BALANCE-effort. http://site.uit.no/balanse-kunstfag/

- Fire innsendte søknader om opprykk til professor/dosent - Stor grad av bevissthet om kjønnsbalanse og likestilling i enheten - Stor oppmerksomhet fra feltet nasjonalt - Vellykket internasjonal konferanse om kjønn og musikk ved Musikkonservatoriet - Høy aktivitet med populærvitenskapelige publiseringer, foredrag og formidling - Opprettet nytt studieemne ved Musikkonservatoriet i Musikk og kjønn i samarbeid med Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT - Tre publiserte forskningsartikler, og tre artikler inne til fagfellevurdering - Ny likestillingsplan- og strategi ved enheten er utviklet - Rapportert større oppmerksomhet på kjønnsbalanse på alle nivå ved enheten

Et treårig prosjekt som har som formål å endre kjønnsbalansen mellom menn og kvinner ved Det kunstfaglige fakultet, bidra til et økt nasjonalt fokus på tiltak for kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte ved landets øvrige kunstutdanningsinstitusjoner og foreslå en langsiktig strategi for kunnskapsbygging og tiltak for å forbedre situasjonen ved kunstutdanningene generelt, med spesiell vekt på musikkutdanningene. Sentralt i prosjektet står forholdet mellom kjønn og skjønn. Vurderinger i tilsettingsprosesser og opprykk er i kunstneriske stillinger basert på andre kriterier enn de vitenskapelige (publiseringspoeng, PhD-veiledning, forskningsprosjektledelse etc). Kvalitetskriteriene er i en viss forstand vagere og mindre forutsigbare enn i andre akademiske fag. Dette utgjør en ekstra utfordring for kvinner som ønsker opprykk/tilsetting. Varig virkning En av forskningsstudiene vi har gjort i forbindelse med prosjektet har som datagrunnlag intervjuer med 15 ledere ved de seks statlige musikkutdanningsinstitusjonene i Norge. Resultatene av studien er under publisering i Tidsskrift for Kjønnsforskning, og vi ønsker i tillegg til artikkelformatet å formidle resultatene til feltet mer direkte gjennom en turné hvor vi presenterer resultatene av forskningen og av tiltakene som er iverksatt. Vi ønsker å besøke seks norske musikkutdanningsinstitusjoner (inkludert UiT Kunstfak)og holde 3-timers fagseminar (workshops) for alle ansatte i løpet av studieåret 2018 med vekt på bevisstgjøring og strategier for å endre kjønnsubalansen i feltet. I forbindelse med konferansen i april, planlegger vi å engasjere et firma til å produsere en videodokumentasjon av konferansen som skal brukes i videre arbeid med formidling av balansearbeidet i feltet. I tillegg ønsker vi å produsere en publikasjon som oppsummerer erfaringene fra prosjektet i Tromsø som inkluderer et sett med «verktøy» som institusjoner kan bruke som utgangspunkt for konkrete endringer i strukturelle og kulturelle aspekter ved institusjonene.

Publications from Cristin

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse