Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av et miljøvennlig alternativt agn for kommersielt linefiske

Alternative title: Development of environmentally friendly baits for commercial longline fisheries

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

245614

Project Period:

2015 - 2019

Funding received from:

Organisation:

Location:

Longlining is regarded as an environmentally friendly fishing method and possesses several appealing characteristics such as minimal habitat impact, low bycatch of non-commercial species, low energy use and high catch quality. However, the bait consumption in the Norwegian longline fishery is high, and the marine resources used as bait are also used for human consumption. This leads to high bait prices and reduced profitability for the longline fleet. The project attempts to solve this problem through the development of an efficient and selective bait based on synthetic chemicals or surplus resources from the fishing industry. The project focuses on identifying resources that contain attractants that trigger food search in the target fish species, and incorporate these feeding attractants into a binder (matrix) that ensures the attractants to be released over a considerable period of time. Baits based on various attractants and binders will be tested in behaviour studies and fishing experiments conducted on board commercial longliners. The project is a joint effort between Institute of Marine Research, Nofima Marin and four companies (Ecobait, Escano, Fiskevegn, Lineagn) that have different approaches to this issue, but share the same objective. A report has been prepared describing potential marine resources that are not used for human consumption and that can be used as attractants for alternative longline baits. These resources have been evaluated based on criteria such as quantity, availability, cost and chemical composition. The chemical composition of some of these resources has been analysed. The first bait types have been produced, and the physical properties (the ability to stay on the hook during baiting and fishing) of three different binders have been tested. The results show that these binders have sufficient physical strength. The release rates of attractants from these bait types have also been measured. These results show that the release rate depends on the type of resources used as attractants, and it is possible to adjust the rate of release of these attractants to reflect that of the traditional bait types. Behavioural studies to determine responses of cod towards different attractants have been carried out. The results from these observations indicate what type of resources that have greatest potential for use as attractants. A manuscript describing this behavioural study has been prepared and will be submitted for publication. Longline fishing trials have been carried out to compare the catching efficiency for cod of different bait types developed by Ecobait and Lineagn with that of traditional bait. The catch rates showed large variations, but some of the bait types tested gave promising results. The chemical composition of the attractants that have been tested have a significant influence on the properties of binders, both the physical strength and the release rate. Thus, supplementary experiments have been carried out to evaluate the physical properties and analyse of the release rate in order to determine how these properties of the binders are affected by the attractants. This work has been complicated and challenging; however, promising results have been obtained. Two binders based on alginate and starch, respectively, have been developed. These binders have a stable and robust structure even with large variations in the composition of the resources used as attractants. The companies have built their own laboratory facilities of small and large tanks to conduct behavioural studies of cod, and new trials have been carried out to determine responses of cod towards different attractants. Several behavioural studies, chemical analyses, physical tests and full-scale fishing trials have been conducted to determine the best combination of physical strength, chemical properties and stimulatory feeding substances to develop an efficient bait for cod. A technology has been developed to produce baits of varying size and shape. The bait types that have been developed in this project have robust physical properties in that the baiting is good and the bait loss is low. The full-scale fishing trials have given varying results. The bait types that have been tested have given low catch rates for cod compared to traditional squid bait, whereas some bait types have shown promising catch rates for haddock and tusk. A new project has been initiated to continue this effort to develop an alternative longline bait.

Det er utført en rekke tankforsøk, kjemiske analyser, fysiske tester og praktiske fiskeforsøk for å komme fram til en kombinasjon av fysisk styrke, kjemiske egenskaper og tiltrekkende lukt- og smaksstoffer som gir et effektivt agn for fangst av torsk. Bedriften Ecobait AS har nå en svært stor database med vurdering av attraktanter sin smak og lukt (tiltrekking). Ecobait har videreutviklet kjent metodikk for testing av lukt og smak (mesokosmos). Testresultatene fra den nye testmetodikken vil sammenlignes direkte med fangstresultater i praktisk fiskeri. Dette for å kunne sammenligne resultatene og dermed få vurdert modellens relevans. Den nye modellen er tenkt brukt til flere arter som hyse, brosme, lange og skalldyr. Lineagn AS har tilegnet seg høy kompetanse innen anvendelse av alginater som bindemiddel i et agn, spesielt hvordan vannstabilitet og fysisk styrke påvirkes av den kjemiske sammensetningen til lukt- og smaksstoffene.

Det norske linefisket regnes som et miljøvennlig fiskeri fordi det i liten grad påvirker bunnhabitatene, gir relativt liten bifangst og har lavt energiforbruk. I tillegg leverer lineflåten fisk av høy kvalitet. Den største utfordringen for linefisket ligger i det høye agnforbruket som representerer et tosidig problem: 1) Råstoffene som brukes til agn er etterspurt på konsummarkedet og burde i sin helhet gå til konsum. 2) Denne konkurransen medfører et prispress på agn og truer lønnsomhet i linefisket. Prosjektets mål er å løse dette problemet ved å utvikle et effektivt og selektivt lineagn som ikke er basert på konsumressurser. Dette vil gi verdiskaping gjennom optimal ressursutnyttelse, utvikling av et nytt produkt og ny produksjonsteknologi. Det har over lang tid vært utført FoU-arbeid for å utvikle et kunstig eller alternativt lineagn uten at det i dag eksisterer et fabrikert agn som kan erstatte tradisjonelt agn. De sentrale FoU-utfordringene er relatert til to viktige egenskaper ved et lineagn: Agnet må inneholde de smaksstoffene som stimulerer matsøk hos de aktuelle artene, og disse stoffene må frigis over en lang tidsperiode. Disse utfordringene skal løses gjennom kartlegging av potensielle smaksstoffer i restråstoff og syntetiske forbindelser, og måling av lekkasjeraten fra agn basert på ulike bærere (matriks). Agn basert på ulike smaksstoffer og bærere vil bli systematisk testet gjennom atferdsstudier og fiskeforsøk. Agnets fangsteffektivitet og selektive egenskaper må dokumenteres under kommersielt fiske etter de viktigste artene i det norske linefisket. Dette er et fellesprosjekt der en har lykkes med å samle 4 norske bedrifter (Ecobait, Escano, Fiskevegn, Lineagn) som jobber med denne problemstillingen. Det ligger her et betydelig verdiskapingspotensial for disse bedriftene, men også for lineflåten (billigere og effektivt agn). Prosjektet vil ha fokus på å samkjøre FoU-aktivitetene for å få en kostnadseffektiv utviklingsfase.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena