Back to search

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Utdanning, forskning og overvåking av geofarer i det norske landskap

Alternative title: Education, research and monitoring in the Norwegian landscape

Awarded: NOK 0.24 mill.

The project wishes to establish a national network to enhance coordination and thematic concentration in research, education and monitoring linked to geohazards in Norway. The network will be developed and initiated during a seminar in October, including all relevant scientific institutions in Norway. In addition, governmental agencies having benefit of education and research within this field are invited. It is our wish that the network will be a future arena for collaboration and coordination within the geohazard community in Norway.

Vi ønsker å etablere et nettverk for å fremme samordning og arbeidsdeling om forskning, undervisning og overvåking innenfor geofarer i Norge. I denne søknaden har vi samlet store deler av relevant fagmiljø knyttet til utdanning, forskning og statlige forvaltningsoppgaver i Norge. Geofarer inkluderer en rekke naturlige prosesser som kan skade mennesker og verdier. De kan forårsakes av endogene (indre) prosesser slik som jordskjelv og vulkanisme og av eksogene (ytre) prosesser, ofte gjennom spesielle meteorologiske forhold. Menneskelige inngrep kan spille en vesentlig rolle. Seminaret vi ønsker å arrangere vil fokusere på geofarer som skred og stabilitet, jordskjelv og tsunami. Det er et sterkt behov for et koordinert undervisningstilbud innen geofarer i Norge. Flere universiteter og en høyskole tilbyr fag relatert til geofarer, og det er et økende behov for kandidater, som kan jobbe med de landskapsdannende prosesser som forårsaker geofarer. Videre er det gjennom geofagevalueringen identifisert en delvis mangel på koordinasjon mellom utdanningsinstitusjonene og forskningsprosjekter som blir initiert og de som allerede finnes. Det foregår også mye kunnskapsoppbygging som ikke er knyttet til universitetene og forskningsinstituttene, slik som kartlegging og forskningsprosjekter i regi av statlige etater. Videre blir det innenfor fjellskredovervåkingen foretatt undersøkelser og langtids måleserier av deformasjoner og meteorologiske data, som vil være svært verdifulle datasett for både forskning og forskningsretta utdanning. Seminaret vil derfor også ha et fokus på hvordan viktige kunnskapskilder fra andre aktører kan utnyttes og utvikles bedre i forskning og forskningsretta utdanning i Norge.

Funding scheme:

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Funding Sources