Back to search

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for bedriftsintegrerte H2020-prosjekter

Alternative title: Network for business integrated H2020 projects

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Number:

245991

Project Period:

2015 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

ENIT shall be a think-thank and provide competence and support to businesses seeking new market opportunities through innovation within the transport area. The network is targeting H2020s challenges in the area of "smart, green and integrated transport solutions". The network shall help to connect stakeholders along value chains, including the public sector, to realise powerful innovation projects.

Prosjektet har bidratt til at norske aktører har: * Fått økt kompetanse om EU sitt forskningsprogram H2020 * Blitt invitert inn som deltakere i søknadsløp inn mot H2020 * Tatt på seg rollen som koordinator av H2020-søknader

Nettverket skal være en tankesmie, kompetanseformidler og støttetjeneste for bedrifter som søker nye markedsmuligheter i Europa innenfor transportområdet. Nettverkets ut-gangspunkt er Horizon 2020s utfordringer innenfor området "Smarte, grønne og integrerte transportløsninger", men disse utfordringene er også nært knyttet til utfordringene innenfor området "Sikker, ren og effektiv energi". IKT vil være en nøkkelteknologi når man skal svare på disse utfordringene Fokus vil være på etablering av prosjekter for mer optimale transportløsninger, bl.a. bedre utnyttelse av transportmidler og infrastruktur for å begrense trafikkmengden, reduserte ut-slipp fra konvensjonelle energikilder, og økt bruk av fornybare energikilder. Den pågående elektrifiseringen av transportene gir muligheter for utnyttelse av fornybare kilder, men vil kreve integrering av transportløsningene med framtidens el-nett (smart grid). Helhetlige IKT-løsninger må integreres med framtidens smarte byer og lokalsamfunn. Nettverket skal bidra til økt norsk deltagelse i Horizon 2020 (H2020) gjennom innsats langs to akser: 1. Metodikk og strategi: Utarbeidelse av generelle metoder og strategier for initiering og gjennomføring av samarbeidsprosjekter, inklusive metoder og strategier for koordinatorer 2. Optimale og grønne transportløsninger for smartere byer og lokalsamfunn: Samle aktører tverrsektorielt og langs verdikjeder for realisering av kraftfulle prosjekter

Funding scheme:

EUNETTVERK-EU-nettverk