Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Flerfaglig nettverk for forskere med interesse for internasjonale komparative studier på IMER feltet

Awarded: NOK 0.20 mill.

Programplan for VAM 2013-2018 identifiserer flere av sentrale mål deriblant at VAM programmet skal stimulere til flere komparative studier på internasjonalt og nordisk nivå og utvikle nye perspektiver, både når det gjelder tverr- og flerfaglighet, teoretisk rammeverk og empiriske metoder. Flere forskere ved NTNU har i en årrekke forsket på innvandring, velferd og etniske relasjoner. Vår forskningsinteresse inkluderer IMER-relaterte problemstillinger i Norge og komparative internasjonale analyser av holdninger som den etniske majoriteten i forskjellige land har overfor innvandrere, flyktninger og etniske og religiøse minoriteter. Vi erfarer at enkelte forskningsmetoder i lite grad er brukt på IMER feltet og at det på noen områder fremdeles finnes svært få kvantitative, statistisk generaliserbare studier. IMER forskerne som vil inngå i nettverket har bakgrunn fra sosiologi, sosialøkonomi, statsvitenskap, sosialantropologi, sosialt arbeid og helsevitenskap. De har nokså ulike tematiske interesser, men det de har til felles er deres interesse for å forske innenfor IMER feltet primært med bruk av metoder som gir gode muligheter for internasjonale sammenligninger og forskning som munner ut i robuste analytiske modeller som gir statistisk generaliserbare resultater. Dette nettverkssamarbeidet vil ha en klar relevans for VAM-programmet ettersom det flerfaglige samarbeidet kommer til å styrke og internasjonalisere norsk IMER forskning som ellers primært fokuser på den nordiske konteksten. Nettverket vil ledes og koordineres av førsteamanuensis Zan Strabac (NTNU-ISS). Kjernen i nettverket kommer til å bestå av ca. 10-15 forskere. Nettverkssamarbeidet skal inkludere både utenlandske og norske forskere. Mesteparten av de norske forskerne er tilknyttet miljøene i Trondheim. I tillegg kommer nettverket til å inkludere migrasjonsforskere fra Europa, Nord-Amerika og Midtøsten.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon