Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Familiestøttende tiltak for barn og familier som lever i en vedvarende familiekonflikt

Awarded: NOK 0.30 mill.

Altfor mange barn opplever en konfliktfylt familiesituasjon, noe som kan gjøre dem ekstra utsatte på flere måter. Forskning har blant annet vist at konfliktfylte oppvekstforhold kan påvirke barns kognitive utvikling og mentale helse. Både i Norge og internasjonalt er det utformet en god del tiltak / intervensjoner for å støtte familier og barn i vanskelige livssituasjoner. I temanotatet skal vi lage en sammenfatning av nordiske forskning de siste fem år om utsatte barns oppvekst. Vi skal også gi en oppdatert oversikt over de intervensjoner / tiltak som finnes, og over resultatene av den forskningen som har blitt gjort om disse intervensjonene / tiltakene. For å finne frem til de ulike prosjektene skal vi gjøre omfattende søk i norske, nordiske og internasjonale databaser med forhåndstestede søkeord. Det innsamlede materialet vil bli vurdert etter relevans og forhåndsdefinerte kriterier. Undersøkelsen vil inkludere studier med ulik metodologisk fremgangsmåte, og både kvalitative og kvantitative studier vil være aktuelle. Viktige utfallsmål vil være familiekommunikasjon, foreldrekompetanse, endret konfliktnivå, tilknytning, mental helse, atferd, og skoleutfall. Studiene vil bli vurdert og kategorisert etter inklusjonskriterier og utfallsmål. I presentasjonen av resultatene vil det være relevant å skille mellom nordisk og internasjonal kontekst. Målgruppen for notatet er forvaltningen, organisasjoner, studenter, media og offentligheten generelt. Temanotatet skal skrives på en måte som gjør det lett tilgjengelig for en alminnelig interesserte leser. Det legges opp til en oversiktlig strukturen som gjør det lett å få overblikk over tiltak og forskning, og om hvor man kan finne mere informasjon om tiltakene. Prosjektet gjennomføres i perioden februar til juni 2015.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon