Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BigDataValuePPP

Awarded: NOK 0.50 mill.

(Obs! Intensjonen var å søke om et 3 årig prosjekt, men søknadsskejma tillot ikke det, se fremdriftsplan) I EU er det nå etablert et såkalt offentlig-privat-samarbeid (Public Private Partnership ? PPP) for forskning og innovasjon innen temaområdet Big Data, og der både privat og offentlig finansiering inngår. Denne PPPen vil bli del av rammeprogrammet Horizon 2020 fra og med 2016, og er basert på en avtale mellom EU Kommisjonen og BDVA (et organisasjon av interessenter fra industri og forskning). SINTEF, som søker om denne posisjoneringsstøtten, er founding member av BDVA, og sitter i styringskomiteen. SINTEF har siden sommeren 2013 deltatt aktivt i arbeidet med å etablere både BDVAen og PPPen. Ikke minst har vi vært aktive i forarbeidet med og bidrag til den strategiske forsknings- og innovasjonsagendaen (SRIA). Arbeidet fremover vil i første omgang dreie seg om å bidra med innspill til arbeidsprogrammet for BDV PPP som blir del av H2020 LEIT ICT work programme (WP) 2016-17. Videre vil det komme jevnlige oppdateringer av SRIA, det vil avholdes en rekke arbeidsmøter ? foreløpige stor hyppighet i Q1&2 2015. Videre skal det arrangeres seminarer / temadager / nettverksmøter for interessenter, samt at BoD møtes også med jevne mellomrom. Alt dette arbeidet forventes å bli utført av medlemmer i BDVA i form av egeninnsats. Det er denne aktiviteten vi søker om posisjoneringsstøtte for over de neste tre årene, i perioden 2015-2017. Inkludert i denne aktiviteten vil vi også engasjere norske miljøer slik at posisjoneringen blir forankret som ett norsk bidrag inn i den europeiske satsingen. Flere interessante norske miljøer er nevnt nedenfor. Ytterligere detaljer om denne aktiviteten fremkommer i beskrivelsen av hovedmål og delmål ovenfor.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon