Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Forskningsgruppen B.LOG ønsker å invitere aktuelle forskningsgrupper i Norge til et symposium angående betydningen av barns språkutvikling

Awarded: NOK 0.12 mill.

En får ofte vite at elever med spesifikke behov ikke får den hjelpen de trenger i skolen, eller at hjelpen kommer så seint i skolegangen at sekundærvansker som utagerende atferd eller tilbaketrekking har fått utvikle seg. Dette gjelder svært ofte barn og ungdom med en eller annen form for språkvanske. Økt kunnskap om førskolebarns språklige kompetanse er viktig for å kunne hjelpe dem som viser tegn på avvikende språkutvikling, og for å kunne gi kvalifisert hjelp så tidlig som mulig. Nyere forskning viser at en kan se tegn på at barna utvikler vansker allerede i førskolealder. Forskningsgruppen B.LOG (Bergen logopediforskning) ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP) fokuserer på denne problematikken i flere av sine forskningsprosjekter ved å kombinere symptomatiske, nevrokognitive, biologiske og miljømessige faktorer. Prosjektene våre spenner over både grunnleggende og kliniske forskning basert på et ønske om å oppnå økt forståelse og innsikt i ulike typer språkvansker og å finne fram til gode tiltakskjeder. Overgangen barnehage/skole er et uttalt satsingsområde for Kunnskapsdepartementet, med bred støtte i de ulike politiske fløyene. I de siste årene har fokus vært rettet mot viktigheten av tidlig innsats. Forskningen på feltet har tradisjonelt vært dominert av studier fra engelske språkkulturer. Ulike norske forskningsmiljøer arbeider også med denne tematikken, men miljøene er spredte med lite kontakt på tvers av miljøene. Det er stor enighet om at kunnskap om norske barns språk og språkavvik er grunnleggende for hvilke tiltak som skal sette i verk. Dette gjelder også studier av barn som ikke har norsk som førstespråk. Det er behov for nettverksbygging i Norge på dette feltet, og derfor ønsker vi å skape en møteplass for flere miljøer som ellers ikke har utstrakt samarbeid. Vi søker derfor om midler til et symposium på 2 dager for ca 25 utvalgte forskere i Norge for å samle kompetansen og for å lage grunnlag for videre samarbeid.

Activity:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren