Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Systematic Reviews and Harm-Benefit Assessment of Animal Experiments

Awarded: NOK 95,999

Project Number:

247412

Project Period:

2015 - 2015

Organisation:

Location:

Brukt av dyr i forskning reiser etiske spørsmål og legitimeres på grunnlag av en nytte-kostnadsvurdering (Harm Benefit Assessment). En viktig forutsetning for dette er evnen til å kunne søke i og analysere den vitenskapelige litteraturen om dyreforsøk som allerede er publisert. I løpet av 2015 vil Norge etter all sannsynlighet gjennomføre EUs forsøksdyrdirektiv 2010/63/EU. Direktivet stiller strenge krav til slike vurderinger og bruken av alternativer til dyreforsøk hvor dette er mulig. Ved søknad om tillatelse til å utføre dyreforsøk må søker dokumentere at de har foretatt et grundig litteratursøk. Søker må sannsynliggjøre at bruk av dyr er den eneste muligheten å belyse problemstillingen, at de har planlagt studien slik at de bruker så få dyr som nødvendig og får mest mulig informasjon ut av det enkelte dyr. Dessuten skal forsøket gjennomføres på en måte som gir minst mulig negativ innvirkning på dyret. Seminaret vil gi deltagerne viktig kunnskap om disse temaene.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst