Back to search

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bioeconomic analysis for Arctic Marine Resource Governance and Policy

Alternative title: Bioøkonomisk analyse av forvaltningen av arktiske marine ressurser

Awarded: NOK 0.62 mill.

The overall goal of the main project is to develop and enhance theories and methods investigating the productive capabilities and values of marine Resources in the Arctic under risk and uncertainty, and to provide insight for governance and marine resource management in order to prevent, contain, mitigate and to adapt to changes in Arctic marine resource Productivity. To do this, three important questions must be answered: 1)What are the bioeconomic features of Arctic marine Resources at risk of change over Space and time? 2) How do human behavior and policy incentives directly and indirectly impact these marine Resources? 3) What are the best governance options for Arctiv marine Resources? To reply to these questions we plan to develop, through innovative bioeconomic analyses and application of game theoretic tools, integrated marine resource management tools for decision making designed for the unique Arctic environment, its complex geopolitical configuration, and the changing risk and uncertainties over Space and time across these interlinked human and ecological Dimensions. The Project are organized in 3 Integrated Components: 1) Spatial Bioeconomic Modeling and Ecosystem Based Management. 2) Game Theoretic Framework for Natural Resource Management Decisionmaking. 3) Integrated Marine Resource Governance. An interdisciplinary and transdisciplinary Research team of Principal investigators and partner Principal investigators are established to fulfil the objectives of the Project. The main project will be terminated in 2020, and we recommend visiting Belmont Forum website for more information about and results from the main project. The objective of Norwegian part of the project is to contribute to component 3 above. The work in the Norwegian part of the project has mainly been to retrieve and collate Norwegian and Russian data on the red king ? and the snow crab for input in spatial bioeconomic models. These models are aimed to reveal the impact of climate change (warming) on distribution and production of crab stocks in the Arctic. These are data from our own surveys and from the fishery (landings). We have also contributed to the main project with biological knowledge on these two crab species from our own research. Particularly regarding limitations on the spread of the two crabs in the Barents Sea. The other partners in the main project are not skilled in biology, so our part have also been to ?translate? biological knowledge to be used in the models. In addition to contribute to publishing of the results from the main project, we have used some of the knowledge we have attained in this project to do own research on the management of the two crab species. Some of the results from this reseach ar already published in an international journal (Sundet and Hoel 2016), whilst other parts will be presented on an international Symposium on shellfish in Tromsø, in November this year. This presentation will be prepared for publication in The Journal of Marine Policy. Participation in this project has also made it possible to contribute to a review paper on the historical development on commercial marine fishing resources in the Norwegian Arctic (Misund et al 2016). Part of our effort in the Norwegian part of the project have been to participate on several workshops and conferences with a main objective closely connected to the objectives of the project. Principal scientist in this project were commonly did also play an important role in the arrangement of these events. From the Norwegian part of the project lectures and posters with updated results from our research on the snow- and red king crab were presented here. These are the workshops/conferences: - ?Spatial Issues in Arctic Marine Resource Management?, Stockholm, September 2014 - ?Arctic Marine Resource Conference?, Reykjavik, October 14-16, 2016 - ?Workshop on Global Ecological and Economic Connection in Arctic and Sub-Arctic Crab Fisheries?, Copenhagen, December 11-13, 2017. - 4th International Symposium, ?The Effects of Climate Change on the Worlds Ocean?, Washington, USA, June 4 - 8, 2018. - UArctic Thematic Workshop, Seattle November 2018. - Two presentations (one oral and one poster) were presented on the 4th International Symposium, ?The Effects of Climate Change on the Worlds Ocean?, Washington, USA, June 4 - 8, 2018 (Sundet et al 2018: ?Geographical distribution of the alien snow crab (Chionoecetes opilio) as response to increased warming in the Barents Sea?, Fernandez et al 2018: ?Climate change impacts on Arctic Marine Resource Productivity: Interlinking ecological, economic and institutional scenarios?.

Resultatene fra hovedprosjektet forventes å få betydning for den framtidige tenkningen når det gjelder forvaltningen av innførte arter som fiskeressurser. Modellene som er utviklet i prosjektet kan også bidra til at forvaltningsmyndigheter får større innsikt i hvordan ta kontroll på arter som ikke er kommersielle, men kun er til skade for økosystemet ved at modellene gir opsjoner for handling basert på bioøkonomiske betraktninger. De bioøkonomiske modellene som er utviklet i prosjektet kan være med på å karakterisere de endringene som er forventet, og dermed forberede både forvaltning og næring på hvilke tiltak som må settes i verk i forhold til de klimaendringene som pågår. Resultatene fra delprosjektet handler i størst grad om å adressere problemstillinger rundt de nye og svært spesielle forvaltningsregimene som er satt i verk på konge- og snøkrabbe. Disse regimene skiller seg i stor grad fra den tradisjonelle fiskeriforvaltningen i disse områdene.

Prosjekt tittel: Bioeconomic analysis for Arctic Marine Resource Governance and Policy Prosjektleder: Linda Fernandez, Virginia Commonwealth University Ansvarlig for norsk del: Jan H. Sundet, Havforskningsinstituttet Kort prosjektbeskrivelse, Havforskningsinstituttets rolle, leveranser og milepeler. Målsetning: 1.Utvikle teorier og metoder for å studere høstbarhet og økonomisk utbytte av marine ressurser i Artkis. 2.Bidra med kunnskapsgrunnlag for forvaltning (governance) av marine ressurser med formål å forhindre, begrense og adaptere til endringer i arktiske marine ressurser på en formålstjenlig måte. Prosjektet består av tre integrerte komponenter: 1.Romlig bioøkonomisk, iterativ modellering mhp økosystemforvaltning. Denne komponenten er svært avhengig av eksisterende data og Havforskningsinstitutets (HI) oppgave blir å levere data på kongekrabbe og snøkrabbe til denne komponenten. Prosjektledere: Linda Fernandez, Brooks Kaiser, Niels Vestergaard. 2.Utvikle et rammeverk for beslutningstakere og for overvåking (monitorering) ved å benytte metoder innen spillteori. Denne metoden fokuserer på det teoretiske rammeverk for beslutningstaking når incentivene for ressursbruk er motstridende. Eks. Fangsting for livsopphold versus bevaring av biodiversitet, eller dessimering av fremmede arter (kongekrabbe og snøkrabbe) versus utvikling av nye og lønsomme arktiske fiskerier. Prosjektleder: Linda Fernandez 3.En syntese/integrering av 1 og 2 for å utvikle integrerte planer for en omfattende økosystemtilnærming i forvaltningen av arktiske marine ressurser. Prosjektledere: Linda Fernandez og Brooks Kaiser. Havforskningsinstituttets rolle i prosjektet - Bidra med data på kongekrabbe og snøkrabbe inn i en iterativ prosess for utvikling av en romlig bioøknomisk modell for en integrert økosystemforvaltning av marine ressurser i artkis (Prosjektkomponent 1). Bidraget med data vil skje gjennom flere prosesser; i første omgang i struktureringen og design av modellen, videre ved flere anledninger etter hvert som utviklingen av modellen utvikles mot en endelig form. HI vil bidra med data på bestand, spredning, landinger og fangstaktivitet på begge krabbeartene. - Bidra som ekspert (økologi og innførte arter) i evaluering design og tolking av resultat/output fra modellene prosjektkomponentene 1 og 3. - Karakterisere grunnlaget (basert på biologi og fiskeri) for valget av forvaltningsstrategi for konge- og snøkrabbe i Barentshavet (Prosjektkomponent 1). - Karakterisere spredningshistorikk og utvikle spredningsmodeller for snøkrabbe i Barentshavet (Prosjektkomponent 1). - Samle inn og tilrettelegge data på bestandsparametre hos konge- og snøkrabbe (Prosjektkomponent 1). - Etablere tidsserier på bestandsstørrelse for kongekrabbe og snøkrabbe (Prosjektkomponent 1). - Være kontaktperson mellom prosjektet og russiske forskere (PINRO) (Prosjektkomponent 1). - Bidra til publisering av resultatene i internasjonale tidsskrifter Prosjektkomponent 1 og 3). - Delta i intervjuer av ”stakeholders” og bidra i presentasjon av resultater på møter og konferanser (Prosjektkomponent 1 og 3). Leveranser og milepeler (HI-delen) 2015: Aktivitet/Leveranse Milepel Samle inn og tilrettelegge data på bestandsparametre hos konge- og snøkrabbe 01.10 Bidra med data på kongekrabbe og snøkrabbe inn i en iterativ prosess for utvikling av en romlig 30.10 bioøknomisk modell – første versjon av modell Møte med PINRO med Linda Fernandez, Murmansk 20.10 Arctic Marine Resource Governance, Conference, Reykjavik – paper presentation 20.10 2016: Aktivitet/Leveranse Milepel Første versjon – spredningsmodell for snøkrabbe i Barentshavet 28.02 Arctic Science Summit Week, Fairbanks, Paper presentation 20.03 Paper 1, bioøkonomisk modellering - submitting 01.06 Bidra med data på kongekrabbe og snøkrabbe inn i en iterativ prosess for utvikling av en romlig bioøknomisk 01.06 modell – andre versjon av modell Prosjektmøte – intervju med ”stakeholders” - Thule 15.10 Paper 2, ”spatial distribution”

Funding scheme:

POLARPROG-Polarforskningsprogram