Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2015

Awarded: NOK 0.46 mill.

Prosjektets formål er å bidra til å etablere og delta i konsortier som utarbeider søknader til EUs rammeprogram i Horizon 2020 i løpet av 2015. CICERO har ambisjoner om å videreføre sitt engasjement i forskning finansiert gjennom EUs rammeprogram og øke andelen av finansiering fra EU i sin prosjektportefølje. Instituttet ønsker å bidra sterkere til europeisk klimaforskning gjennom deltakelse i forskningsprosjekter med konkurransekraftige konsortier med nåværende og nye samarbeidspartnere. Instituttet har en forskerstab med bred faglig bakgrunn, og sikter seg inn på at samtlige faglige miljøer, inkludert vår kommunikasjonsenhet, skal delta i søknader til H2020 i 2015. Prosjektetableringen vil dermed gjelde utlysinger fra en rekke ulike delprogrammer. Prosjektutvikling, posisjoneringsaktiviteter og prosjektgjennomføring inngår som en del av instituttets plan om å også være koordinator for EU-prosjekter i kommende år. Dette er en ressurskrevende prosess, spesielt for de forskerne som ikke tidligere har deltatt i prosjektinitiativer under EUs rammeprogram. Erfaringsmessig er både prosjektetableringsfasen og selve prosjektgjennomføringen kostbare aktiviteter for institutter som CICERO, og økt innsats på dette feltet innebærer en finansiell utfordring i og med at EUs finansieringsmodell kun dekker inntil 25% av indirekte kostnader, og dermed på langt nær dekker opp våre faktiske timepriser. Økt deltakelse medfører dermed at en enda større andel av CICEROs grunnbevilgning vil gå til utvikling og gjennomføring av EU-prosjekter.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020