Back to search

FME-Forskningssentre for miljøvenn

New Geothermal and Renewable Energy Drilling and Well Technologies; RENEW-Drill

Awarded: NOK 0.25 mill.

Nye og kostnadseffektive bore- og brønnteknologier er helt avgjørende for å realisere kommersiell produksjon av geotermisk energi, med potensiale til å løse verdens energiproblem. Basert på kommersiell vannkraftutbygging og olje- og gassvirksomhet har Norge utviklet en av verdens sterkeste næringsklynger innenfor bore- og brønnteknologi. Etterspørsel etter geotermiske energisystemer kan bli en meget viktig driver for den videre utviklingen av denne industrien. Bore- og brønnteknologi har videre betydning både for økt nasjonal og internasjonal produksjon av vannkraft, og for etablering av (undergrunns) infrastruktur for varmedistribusjon. RENEW-Drill skal være et verdensledende forskningssenter for langsiktig forskning relevant for bore- og brønnteknologi for fornybar energi. Senteret skal fungere som en sterk katalysator for innovasjon og rask realisering av nye industrielle løsninger for økt produksjon og effektiv bruk av fornybar energi. ¬¬ Hovedutfordringer er knyttet til materialer som skal tåle høye temperaturer og slitasje fra harde bergarter. Det er også behov for kontrollsystemer og sensorer for bore- og brønnsystemer for store dyp og høye trykk. Innovasjon og realisering av et helhetlig bore- og brønnsystem for disse krevende anvendelser krever et bredt konsortium, med helhetlig (system- og konstruksjons-) forståelse og leveranser. Senteret samler nasjonale og internasjonale aktører langs den industrielle verdikjeden og inkludere både utvalgte gründerbedrifter og veletablerte industribedrifter. Sentrale nasjonale og internasjonale forskningspartnere innen aktuelle fag og disipliner ønsker å delta i Senteret og gjør det komplett.

Funding scheme:

FME-Forskningssentre for miljøvenn