Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SURGE: Sustainable URban Goods Europe

Awarded: NOK 49,999

Project Manager:

Project Number:

248733

Project Period:

2015 - 2015

Funding received from:

Organisation:

Location:

Godstransport i byer er veitransport. Frakt opptar vanligvis rundt 15-20% av byenes trafikk. Til tross for dette knyttes det mindre enn 1% av politiske vedtak, budsjetter og personell til denne type aktivitet (BESTUFS II prosjektet). For å bidra til å redusere både utslipp, kødannelser (miljø dimensjon) og sosiale belastninger, er der nødvendig å redusere antall kjøretøy som benyttestil godstransport i urbane strøk, samt å gjøre disse så miljøvennlige som mulig. Det sentrale politiske mål for urban godstransport bør være å sikre trygg, smart, ren, effektiv og pålitelig flyt av gods, for derved å sikre økonomisk vekst og samtidig minimere negative virkninger på miljøet og livskvalitet.. Som et eksempel, sammenlignet med nivået i 1991 har Oslo kommune uttalt at utslipp knyttet til urban godstransport skal reduseres med 50% i 2030 og kun fossil fri energi skal brukes til urban frakt av gods innen 2050 (Oslo kommune, 2015). Teknologi som MixMoveMatch og en infrastruktur inspireet av PEPPOL og utviklet i iCargo prosjektet skal benyttes. Marlo har IPR til disse teknologier. Prosjektsøknaden skal skrives i 2 faser. Den første med leveringsdato den 23. april 2015. Dersom denne kommer gjennom nåløyet, vil den andre bli levert 15. oktober 2015. Marlo's rolle i konsortiet er å koordinere den tekniske del av prosjektet, samt å lede en eller flere abeidspakker. Oslo kommune, ITS Norge og SINTEF Samferdsel vil også delta i prosjektet. Prosjektet koordineres av Lisboa (det er et krav i utlysningen at en by skal være koordinator), med hjelp fra Marlos datterselskap i Portugal.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020